การสมัครสมาชิก

         ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกวารสารหาดใหญ่วิชาการ และ กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาใบโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราษฏร์อุทิศ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 961-0-01258-2 จัดส่งไปยัง

 บรรณาธิการวารสารหาดใหญ่วิชาการ
ศูนย์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถ.พลพิชัย
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

- ใบสมัครสมาชิกวารสารหาดใหญ่วิชาการ