เจ้าของ

         มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


คณะที่ปรึกษา

 •          อาจารย์ประณีต                                         ดิษยะศริน
           ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล                         เหล่าสุวรรณ
 •          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส  ดิษยะศริน   สัตยารักษ์
 •          ดร.ธารพรรษ                                              สัตยารักษ์

บรรณาธิการ

 •          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว              จันทร์กิ่งทอง

รองบรรณาธิการ

 •          ดร.ยรรยง              คชรัตน์

ประจำกองบรรณาธิการ

 •          ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ                      เอกสมทราเมษฐ์                          คณะทรัพยากรธรรมชาติ                   ม.สงขลานครินทร์
 •          รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล       ดอนขวา                                      สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม               ม.เทคโนโลยีสุรนารี
 •          รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์          เจริญจิระตระกูล                           คณะเศรษฐศาสตร์                           ม.สงขลานครินทร์
 •          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี          ยีหมะ                                          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ม.ราชภัฏสงขลา
 •          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา       กุณฑล                                        คณะครุศาสตร์                                  ม.ราชภัฏยะลา
 •          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุ              เจริญวงศ์ระยับ                            คณะครุศาสตร์                                  ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 •          รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์          ดีนาน                                          คณะพยาบาลศาสตร์                         ม.บูรพา
 •          รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท         โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์              สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ   ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 •          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิวัช          แก้วจำนงค์                                 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ   ม.ทักษิณ
 •          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม            นาคอ้าย                                     คณะครุศาสตร์                                 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
 •          รองศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ        สุวรรณณัฐโชติ                            คณะศิลปศาตร์และศึกษาศาสตร์      ม.หาดใหญ่
 •          รองศาสตราจารย์ ดร.วัน                  เดชพิชัย                                     คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์    ม.หาดใหญ่
 •          รองศาสตราจารย์ทัศนีย์                   ประธาน                                      คณะศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์    ม.หาดใหญ่
 •          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์          ลิ้มโยธิน                                     คณะบริหารธุรกิจ                             ม.หาดใหญ่
 •          ดร.สิริลักษณ์                                     ทองพูน                                      คณะบริหารธุรกิจ                             ม.หาดใหญ่

ฝ่ายตรวจสอบด้านภาษา

 •          อาจารย์เอริค              แกรี่อัลลีน
 •          อาจารย์ฮากิม             สะมะแอ

ฝ่ายบริหารจัดการ

 •          อาจารย์สุชาดา         สุวรรณขำ

กองจัดการธุรการ

 •          นางสาวอริศรา           พฤกษ์ฎากรณ์