สารบัญ
 
ภาคบรรยาย (Oral Presentation)
  • กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว
อิทธิพลของภาพลักษณ์ผู้บริหารระดับสูงที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค: กรณีศึกษาคุณตัน ภาสกรนทีและชาเขียวพร้อมดื่มตราสินค้าอิชิตัน
วทัญญู สมเกียรติกุล
ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของพนักงานในองค์การ กรณีศึกษา บริษัทโตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
สุภาพร เท่าบุรี
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเทศบาลนครสงขลา
กิตติพงษ์ ประวัติ
การพัฒนาตลาดสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว กรณีศึกษา ประเภทสินค้า โอทอป(OTOP) ที่ผลิตจากผ้าหมี่ขิต จังหวัดอุดรธานี
ยุพดี ทองโคตร
ศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านตันหยงลูโละ ตำบลตันหยงลูโละ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ปรัชญากรณ์ ไชยคช
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเพื่อการจูงใจพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นิศาชล สกุลชาญณรงค์
  • กลุ่มการศึกษา 
การบริหารสถานศึกษาของรัฐตามหลักธรรมาภิบาลในจังหวัดสมุทรปราการ
อภิรมย์ สิงนาค
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดสงขลา
จิราพร หมวดเพชร
มูลเหตุจูงใจในการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดระยอง
ปรีชา คำมาดี
รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฏีคอนสตรัคติวิสต์ ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยเลิร์นนิงออปเจ็กต์ เพื่อการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล
Effects of Using a LINE Massaging Group as a Medium for Written Conversation of Thai EFL MBA Students
Phatcharin Phuetphon
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มูหามัด เต๊ะยอ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้สื่อ การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
จริยา เกิดไกรแก้ว
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างตารางคำนวณด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นที่ปี 2
ปรีดา หล๊ะ
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ปีการศึกษา 2556
อัมพาพร นพรัตน์
การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ เรื่องการเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
ปภาวริณทร์ ยิ่งนคร
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
ทองทิพย์ มนตรี
ความต้องการของผู้ประกอบการที่มีต่อหลักสูตรบัญชีบัณฑิตและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กรณีศึกษา ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด นครพนม และศรีสะเกษ
ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์
การศึกษาพฤติกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่ในรายวิชาศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยวและวิชาประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยวของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
ธนะวิทย์ เพียรดี
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
ซุบรี ม่วงกุ้ง
ยุทธศาสตร์การศึกษาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน) : เส้นทางอนาคตโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ประเทศไทย
อาชารินทร์ แป้นสุข
การพัฒนาบทเรียนโปรแกรม เรื่อง “ทฤษฎีจริยศาสตร์และทฤษฎีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของโคลเบอร์ก” สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์
นิตยา ชีพประสพ
ผลการทดลองชุดฝึกทักษะเวกเตอร์ในสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา ประเทศไทย
สุพัชชณพงศ์ อร่ามวิทย์
สภาพ และปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดเทศบาลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องคำราชาศัพท์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านคลองสงค์
จิณฐภัศฌ์ เดชกุบ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาดนตรี เรื่อง เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม อ.สะเดา จ.สงขลา
จิรวัฒน์ เดชเส้ง
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลประจำตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ยาการียา กือเด็ง
การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
นาถนารี ชนะผล
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
โสภิต สุวรรณเวลา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต 1
วีระยุทธ สวนกูล
แนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรีเครื่องแกงขององค์การบริหารส่วนตำบล บ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
ฮามีเสาะ เจ๊ะเด็ง
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ
ณรงค์กร สุทธิศักดา
  • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการดื่มสุราในเยาวชน
จิรัชยา เจียวก๊ก
การวิเคราะห์ข้อบกพร่องในการแปลถ้อยคำต้องห้ามของ.คำระวี-ใบเตย ในวรรณกรรมเรื่อง The Catcher in the Rye และแนวทางแก้ไข
นันทวัฒน์ เนตรเจริญ
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารองค์การกับภาวะผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย
ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ กรณีศึกษา: เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาพระแทว จังหวัดภูเก็ต
ศิริพร ชูประสูตร
คุณภาพชีวิตของประชาชนเทศบาลเมืองคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จิรัชยา เจียวก๊ก
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เกวลิน สร้อยสะอาด
คนโลกมืด: การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน
จิรัชยา เจียวก๊ก
ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จิระพร จันทภาโส
ความสัมฤทธิผลของการบริการวิชาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการทำบัญชีครัวเรือน บ้านนาเรืองน้อย ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ภัทราจิตร แสงสว่าง
พฤติกรรมการสื่อสารและผลกระทบจากการใช้เฟซบุ๊คของนักศึกษา คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิญญู วีระนันทาเวทย์
ปัจจัยกำหนดดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET 50 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หนึ่งฤทัย นวลศรี
การพัฒนาศักยภาพการตลาดของกลุ่มชุมชนบ้านโพนสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กรณีศึกษาฟาร์มเห็ดและสวนมะนาว
วราพร โภชน์เกาะ
การรับรู้ของผู้ให้ข้อมูลหลักต่อการอนุรักษ์ปลาที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ กรณีศึกษา: ปลาดุกลำพัน ในพื้นที่พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฮัสวานี เล็มกะเต็ม
การศึกษาความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงที่ได้รับของผู้ปกครอง ต่อการเรียนวิชาเปียโนของบุตรหลานในโรงเรียนดนตรีเอกชน
วรัญญา ศรีวรบุตร
ผลของการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยที่มีต่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักศึกษา
ขวัญใจ ฤทธิ์หมุน
คุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ศุภกัญญา จันทรุกขา
การจัดการความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนจากการดำเนินโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน: ข้อมูลเชิงคุณภาพจากโครงการโรงแยกก๊าสธรรมชาติจะนะ จังหวัดสงขลา
ไชยา เกษารัตน์
การพัฒนาองค์ประกอบและตัวชี้วัดความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตในการจัดการศึกษา นอกระบบระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ของไทย
พรนค์พิเชฐ แห่งหน
การศึกษาสังคมพืชสมุนไพร ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เพ็ญนภา ทิพย์สุราษฎร์
การศึกษาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ที่เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเปิดบนเครือข่ายที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
จุฬารัตน์ สียา
ความสามารถด้านการใช้ภาษาในการเขียนกวีนิพนธ์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
พิชญา สุวรรณโน
การประยุกต์ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพในกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล จังหวัดปัตตานี
อาหามะ เจ๊ะโซะ
สวัสดิการสังคมและกระบวนการสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์สำหรับพลทหารกองประจำการใหม่
สุรนาถ ชูแก้ว
แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทวีศักดิ์ หนูเอียด
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เทศบาลเมืองควนลัง นำไปสู่การพัฒนาสวนส้มโอหอมควนลัง
นุกูล ชิ้นฟัก
การพัฒนาหมู่บ้านเรารักสงขลาให้เข้มแข็งด้วยทุนชุมชน กรณีศึกษา บ้านวังโอ๊ะ ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
จรรยา สุทธิสาโร
คนขึ้นตาล กับความมั่นคงทางอาหารภายใต้วิถีโหนดในคาบสมุทรสทิงพระ
เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์
ความเชื่อเกี่ยวกับสุขภาพฟัน และการทำฟันปลอมในฐานระบบทันตกรรมเพื่อสุขภาพในพื้นที่จังหวัดสงขลา
อำไพ ลำน้อย
การให้คุณค่า ความหมายของสถานีรถไฟกันตังก่อนกระแสการท่องเที่ยว
อนงค์นาถ รัตติโชติ
เขื่อนกันคลื่น: โครงการพัฒนาของภาครัฐกับวิถีชีวิตชุมชนบ้านบ่ออิฐ
นิษฐนัญญ์ เทพสุข
ผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามแนวธรรมานามัยต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง คุณภาพชีวิต และระดับความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ
บทบาทการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนของชุมชนท้องถิ่นบริเวณเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ยุวัลดา ชูรักษ์
  • กลุ่มการเมืองการปกครอง
การแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารงานพัสดุขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเขตอำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
กิตติภูมิ บัวเพชร
แนวทางการปรับปรุงการส่งเสริมการพัฒนาสตรีขององค์การบริหารส่วนตำบล เกาะเปาะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ตูแวรอหานา เสะอาลี
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ธนภัทร เจิมขวัญ
ฤทธิ์ของสารสกัดหอมแดงต่อความเสียหายของตับและไตจากการติดเชื้อมาลาเรีย Plasmodium berghei ในหนูทดลอง
วรวุฒิ สมศักดิ์
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพดิน จังหวัดสุรินทร์
ปูรณ์ภัสสร สันติอิทธิกุล
The Process to Enhance the Capacity of Community Health Leaders for AIDS Prevention in Southern Thailand
Jeranoun Thassri
Development of the Health Empowerment Scale (HES) for the Students in the Pondok School of Three Southern Border Provinces
Jeranoun Thassri
ผลของตำแหน่งวัตถุตัวนำลอยทรงกลม ต่อแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่าบนช่องว่างอากาศระหว่างแท่งปลายแหลม-ระนาบ
จิรวุฒิ ลิ้มวีระประจักษ์
EFFECT OF COPPER ON HATCHING, EGG DEVELOPMENT AND METABOLISM OF FRESHWATER POND SNAIL FILOPALUDINA MARTENSI
Supatra Palasun
แนวคิดการพัฒนาระบบค้นคืนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ผ่านเว็บเซอร์วิส
นภารัตน์ ชูไพร
การพัฒนาและทดสอบระบบเว็บเซอร์วิสบริการเครือข่ายสังคม กรณีศึกษาเฟสบุ๊ค
ประภัสสร ศรีเผด็จ
การศึกษาปัญหาของการวัดความต้านทานการต่อลงดินในระบบประธานโดยใช้ชุดทดสอบการต่อลงดินแบบแคล้มป์
ชาญณรงค์ พงค์รักธรรม
ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีราสเบอร์รี่พาย
ศุภกฤษ นาคป้อมฉิน
การเตรียมยางธรรมชาติกราฟต์ด้วยกรด 2,4-ไดคลอโรฟีนอกซีแอซีติกและ การประยุกต์ใช้ในการเป็นสารเร่งน้ำยาง
กาซีมะ ลาเต๊ะนือริง
การโคลนยีนและการตอบสนองต่อการติดเชื้อ Vibrio harveyi ของเลคตินแบบ C จากกุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis)
พันทิพา รุณแสง
การแสดงออกของยีนโปรตีน A2 ที่ต้องการอุณหภูมิสูงจากกุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis) ที่กระตุ้นด้วยไวรัสตัวแดงดวงขาว
กนกวรรณ ขอค้า
การแสดงออกของยีนโปรตีนที่เป็นตัวยับยั้งอะพอพโทซิสในกุ้งแชบ๊วย (Fenneropenaeus merguiensis) ที่กระตุ้นด้วยไวรัสตัวแดงดวงขาว
มนัลยา เพชรหวน
การคาดการณ์พื้นที่เกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
เพ็ญประไพ ภู่ทอง
แอพพลิเคชันความรู้เรื่องมะม่วงน้ำดอกไม้บนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์
ไพศาล สุธีบรรเจิด

ภาคนิทรรศการ (Poster Presentation)

  • กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง จังหวัดสงขลา
วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น กับความภักดีต่อการใช้บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล วอลโว่ ของลูกค้าในเขตจังหวัดภาคใต้
ดวงฤดี  อุทัยหอม
เส้นทางการท่องเที่ยวชุมชน: สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
พัชรินทร์  เสริมการดี
  • กลุ่มการศึกษา
สภาพและปัญหาการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
อรวรรณ  สุวรรณทนงชัย
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บังคับบัญชาตามการรับรู้ของอาจารย์
โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก
ชัยวัฒน์  ภู่ระหงษ์
การผลิตสื่อเพื่อการอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์โขนชุมชน ครูชูชีพ ขุนอาจ
ปราการ  เกิดมีสุข
เหตุการณ์ความไม่สงบที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลตันหยง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
บายฮียะ  เจ๊ะด๊ะ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้สื่อการสอนการ์ตูนแอนิเมชัน
สุดาทิพย์  ชีนะพันธ์
พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โสภิตา  โตไร่
การศึกษาความพึงพอใจ ด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อรสา  แนมใส
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์
พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน์
การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
เบญจวรรณ  ขุนฤทธิ์
การศึกษาเจตคติต่อการเรียนรายวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ตรัง
ทัศนาวลัย  ตันติเอกรัตน์
การศึกษาความพึงพอใจและทัศนคติที่มีต่อวิชาการจัดการตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
ธนะวิทย์  เพียรดี
การพัฒนามารยาทไทย ด้านการยิ้ม และการไหว้ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสะเดา “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”
วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
สถานการณ์ด้านการศึกษาของเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ของจังหวัดสงขลา
นุรซีตา  เพอแสละ
ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ต่วนนูรีซันน์  สุริยะ
วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้
ปัญจา  ชูช่วย
  • กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อิทธิพลของพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามสถานการณ์
กอแก้ว  จันทร์กิ่งทอง
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อ DIGITAL SIGNAGE ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อรรถพล  นาคราช
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของกระทรวงกลาโหม
ทิพชัย  ทิพยุทธ์
การวางแผนอาชีพกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกรมปศุสัตว์
พัชรนันท์  จิระวัฒนภิญโญ
ประสิทธิผลขององค์การกับตัวแบบภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏตะวันตก
รักเกียรติ หงษ์ทอง
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงในการเคหะแห่งชาติ
บัณฑิต  พิริยาสัยสันติ
ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายสาธารณะป้ายจราจรอัจฉริยะไปปฏิบัติในเขตกรุงเทพมหานคร: โดยการใช้ตัวแบบการจัดการ
วีรภัทร์  พันธุ์หาญ
การศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรที่ปฏิบัติงานฝ่ายกองการศึกษา กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จังหวัดพัทลุง
ต่วนนูรีซันน์  สุริยะ
การปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงาน/การบ้านวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาตน ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง
วิภาพรรณ  เจริญกุล
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
อนุสรณ์  เป๋าสูงเนิน
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัยด้านกลุ่มเพื่อนกับพฤติกรรมเสี่ยงใช้สารเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดสงขลา
สายสุดา  สุขแสง
  • กลุ่มการเมืองการปกครอง
สัมฤทธิผลการบริหารจัดการการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรมในประเทศไทย
จารุกฤษณ์  เรืองสุวรรณ
สมัชชาประชาชนในทัศนะของชาวหาดใหญ่
คัมภีร์  ทองพูน
การประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ปัญจา  ชูช่วย
การประเมินความสำเร็จโครงการตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จิรวัฒน์  นนทิการ
สำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ทัศนีย์  ประธาน
  • กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจำแนกชนิดเซลล์เม็ดเลือด สำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์
ดวงมณี  แสนมั่น
การกัดกร่อน-สึกกร่อนของเหล็กกล้าคาร์บอนในสเลอร์รีที่มีสภาวะเป็นกรด
เสรี  หนูหลง
การประเมินพฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์ในสำนักงานกรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ต่วนนูรีซันน์  สุริยะ
การศึกษาการจัดการความรู้ของชุมชนวัดปุรณาวาสโดยการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง กรณีศึกษา
เฉพาะกลุ่มวัยรุ่นชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา
ณัชชา  ธาตรีนรานนท์
ระบบติดตามการใช้งานการบริการข้อมูลประชาชนของศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
สุวิทย์  ทับยัง
การศึกษาระดับความรู้และพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อรสา  แนมใส
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พิศมัย  หาญมงคลพิพัฒน์
สมบัติกายภาพของผ้าฝ้ายผสมสแปนเด็กส์ตกแต่งด้วยไมโครแคปซูลกลิ่นน้ำมันหอมระเหย
ณุกานดา  ภัทรปุตรานนท์
การศึกษาวิธีการทำแห้งสาหร่ายไกแผ่น
เตือนใจ  ศิริพาหนะกุล
ผลการยับยั้งของสารสกัดรังไหมจาก Bombyx mori ต่อแบคทีเรียและอนุมูลอิสระ
พวงผกา  คุ้มสีไว
การศึกษาประสิทธิภาพเบื้องต้นของยาฆ่าเชื้อต่อเชื้อ Streptococcus agalactiae
อารินี  ชัชวาลชลธีระ
ผลของการเปลี่ยนแปลงความเค็มแบบเรื้อรังต่อการฟอกขาวและการฟื้นตัวของปะการังเขากวาง Acropora millepora (Ehrenberg, 1834)
ศุภกาญจน์  จันทร์แดง
ตัวอ่อนจากการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของปะการังดอกกะหล่ำ Pocillopora damicornis
ทิพวิมล  รัตนะวงวาล
การพัฒนาระยะต้นของตัวอ่อนปะการัง Pocillopora damicornis (Linnaeus, 1758) และ Acropora millepora (Ehrenburg, 1834)
บริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
วิภาดา  ลลิตภัทรกิจ
ประชากรของเม่นทะเลหนามดำ Diadema setosum (Leske, 1778)
ในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
นิติ  วงศ์เทพวาณิชย์
การจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการสร้างนิสัยในการเรียนวิชาการโปรแกรมภาษาฐานข้อมูลทางธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ ตรัง
กิ่งดาว  เกาะสมัน
การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้ำและประตูน้ำประปาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา
ปุณยนุช  รุธิรโก
การศึกษาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการพัฒนาอ่างเก็บกักน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและการอุปโภค-บริโภคของราษฎร อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
จิตนพา  วุ่นบัว
แอปพลิเคชั่นวางแผนรับประทานอาหาร สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
พงศ์พัฒน์  ฉายศิริพันธ์
การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยสาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella vulgaris TISTR 8580
มนัสนันท์  งามถ้อย
ระบบสารสนเทศการให้คำปรึกษาสำหรับวิชาโครงงาน
ณัฐวุฒิ  โกไศยกานนท์