คำกล่าวรายงาน
คำกล่าวเปิด
กำหนดการ
เอกสารเล่มที่ 1 (สาขาเกษตรเพื่อชุมชนและวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
เอกสารเล่มที่ 2 (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาธุรกิจและการท่องเที่ยว)
เอกสารเล่มที่ 3 (สาขาการเมืองการปกครองและความมั่นคงภายใน สาขาการศึกษา)
ภาคผนวก
   - รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ
   - คณะกรรมการดำเนินการประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4
   - ภาพกิจกรรมการประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4