ประจำปีการศึกษา 2553  ในระดับปริญญาโท  จำนวน  10   ทุน    ดังต่อไปนี้
ทุนพัฒนาบุคลากรจังหวัดสงขลา  และใกล้เคียง 
ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก  
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ :

ฝ่ายทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เลขที่  125/502  ถนนพลพิชัย  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110 
โทรศัพท์  0 – 7420-0300 ต่อ 367, 398   หรือ  0 - 7420 – 0367 และ 0-7420-0398   
โทรสาร  0 - 7442 – 5467,  0-7420-0345 หรือ  www.hu.ac.th
 
ทุนพัฒนาบุคลากรจังหวัดสงขลา และใกล้เคียง ^กลับสู่ด้านบน

         เป็นทุนการศึกษาที่สนับสนุนให้แก่บุคลากรของโรงเรียน  หรือบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลา  และใกล้เคียง  เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
  จำนวน  8  ทุน  ดังนี้

1    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  จำนวน  2  ทุน 
2    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   จำนวน  2  ทุน
3    สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  จำนวน  2  ทุน   
4    สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน   จำนวน  2  ทุน

 
  คุณสมบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 
 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 2. เป็นผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำหนด
 
   
ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก ^กลับสู่ด้านบน


         จำนวน  2  ทุน  เป็นทุนการศึกษาที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลผู้ซึ่งมีความสามารถทางด้านกีฬา  จำนวน  2  ทุน

กำหนดการทดสอบ
         วันที่ 11  มีนาคม 2554 เวลา 08.00 น. ณ  อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา (ให้นำชุดลำลองมาด้วย)
 

คุณสมบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 2. มีประวัติผลงานและความสามารถด้านกีฬาโดดเด่น  โดยได้รับรางวัล 1 - 3  ในระดับจังหวัด,  เยาวชนแห่งชาติ,  เขตการศึกษา, กีฬาแห่งชาติหรือนานาชาติ
 3. เคยเป็นตัวแทนนักกีฬาของสถาบันการศึกษาเดิม ระดับปริญญาตรี
 4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 
 
เงื่อนไขสำหรับผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ^กลับสู่ด้านบน

          จำนวน 15  ทุน เป็นทุนสนับสนุนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ทั้งหลักสูตร  4  ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง  2  ปี    ดังนี้

 1. เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาในปีการศึกษา  2553  และให้ต่อเนื่องไปจนจบหลักสูตร
 2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา  ในสาขาวิชาบริหารการศึกษาจะได้รับอัตราทุน  40  % (ร้อยละ 40) เฉพาะค่าหน่วยกิต ตลอดระยะ
  เวลาตามหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จะได้รับอัตราทุน 30  % (ร้อยละ 30)  เฉพาะค่าหน่วยกิต ตลอด
  ระยะเวลาตามหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 4. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา  ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจจะได้รับอัตราทุน  30  % (ร้อยละ 30)  เฉพาะค่าหน่วยกิต ตลอดระยะ
  เวลาตามหลักสูตรที่ศึกษา อยู่ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 5. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ในสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน จะได้รับอัตราทุน 30  % (ร้อยละ 30) เฉพาะค่า
  หน่วยกิต ตลอดระยะเวลาตามหลักสูตรที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 6. นักศึกษาต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (G.P.A) ไม่ต่ำกว่า  3.00  ทุกภาคการศึกษา
 7. ในกรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน ในภาคการศึกษาต่อไปเรียบร้อยแล้ว โดยยังได้รับทุนการศึกษาอยู่ แต่มหาวิทยาลัย
  หาดใหญ่ทราบภายหลังว่า นักศึกษากระทำผิดเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาจยกเลิกทุนและ
  ให้นักศึกษารับผิดชอบต่อค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ด้วยตนเอง
 
การระงับทุน 
     ตามเงื่อนไขสำหรับผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท
 

การรับสมัคร

^กลับสู่ด้านบน

        นักศึกษาที่สนใจยื่นสมัครขอรับทุนได้ด้วยตนเอง  หรือทางไปรษณีย์  ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 15  กุมภาพันธ์  2554  กรณีสมัครด้วยตนเองขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่  ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student  One Stop Service Center : SOS)   ชั้น 2   อาคาร  U Plaza หรือบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2  อาคารสุราษฎร์ธานี  

  
 

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

1.   ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามแบบของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Down Load ได้ที่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่    
       www.hu.ac.th

2.   หลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษา  มีดังนี้
      2.1 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา    จำนวน  1  ชุด
      2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ชุด
      2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ชุด
      2.4  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  1  รูป  (ชุดสุภาพ)
      2.5  สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาหลักฐานแสดงประวัติผลงานแข่งขันที่โดดเด่น (สำหรับทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก)
      2.6  สำเนาวุฒิบัตร  หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรม/แสดงความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี)
      2.7   หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน   จำนวน 1 ชุด
      2.8  ใบรับรองแพทย์  จำนวน 1 ชุด (เฉพาะโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น)
 
ประกาศผลการคัดเลือก

         มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกันใน วัน เวลา ที่กำหนด หรือที่  www.hu.ac.th

 
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน
 

           ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภท  จะต้องมารายงานตัวต่อฝ่ายทุนการศึกษา  และลงทะเบียนเรียน  ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student  One Stop Service Center : SOS)   ชั้น 2   อาคาร  U Plaza   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น   มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุน

 
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เลขที่  125/502  ถนนพลพิชัย  อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา  90110  โทรศัพท์  0 – 7420-0300 ต่อ 367, 398   หรือ  0 - 7420 – 0367 และ 0-7420-0398   โทรสาร  0 - 7442 – 5467,  0-7420-0371
หรือ  www.hu.ac.th