แนวปฏิบัติการสมัครเรียนออนไลน์

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563


1. คุณสมบัติผู้สมัคร
  1.1. ต้องเป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา
  1.2. ต้องมีสัญญาจ้างระบุเป็นครูผู้สอน (ใช้สัญญาจ้างฉบับปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ)
  1.3. มีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา และยังไม่สิ้นสุด ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน
  (หมายเหตุ : เอกสารสัญญาจ้าง และหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนฯ ให้เตรียมมาในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์)

2. การสมัครเรียน
  2.1. กรอกข้อมูลการสมัครเรียน
  2.2. ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท ผ่านช่องทางดังนี้
    1. ชำระผ่าน QR Code สามารถสแกนชำระได้ทุกธนาคาร
    ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย
   
    2. ชำระผ่าน Application กรุงไทย Next
    3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) ได้ 3 ธนาคาร ดังนี้
       ธนาคารกรุงไทย COM.CODE 8503
       ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 158-0-0-1268-4
       ธนาคารออมสิน COM.CODE.186
    4. ชำระผ่านตู้ ATM กรุงไทย
หมายเหตุ : 1. ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ https://forms.gle/Dr9b9DYEX3qmAN6k6
           2. การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว กรุณาเก็บหลักฐาน การชำระเงินค่าสมัครเพื่อยืนยันการเข้าสอบ

3. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ผ่านหน้าเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ http://www.hu.ac.th

4. การส่งเอกสารประกอบการสมัคร ให้นำมายื่นที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกประจำห้องสอบ ในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 (สำเนาเอกสารทุกแผ่นด้วยกระดาษ A4 พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ) ได้แก่

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและชำระเงิน วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ผ่านหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ http://www.hu.ac.th

6. รายงานตัวและตรวจสอบหลักฐาน วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ห้องประชุม U-301 อาคารยูพลาซ่า ชั้น 3 เวลา 09.00 – 12.00 น.

7. รายงานตัวลำดับสำรอง ตรวจหลักฐานและชำระเงิน (กรณีผู้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ครบหรือสละสิทธิ์) วันจันทร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2563

8. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และเปิดเรียน วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 ห้องประชุม Blue Ocean Hall ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ (HBS)