แนวปฏิบัติการสมัครเรียนออนไลน์

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565


ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อ (สำรอง) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมรอบ 3)ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อ (สำรอง) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 25651. คุณสมบัติผู้สมัคร
    1.1 ต้องเป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา
    1.2 ต้องมีสัญญาจ้างระบุเป็นครูผู้สอน (ใช้สัญญาจ้างฉบับปัจจุบันที่ยังไม่หมดอายุ)
    1.3 มีหนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาและยังไม่สิ้นสุด ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน

2. วิธีการสมัคร การจัดส่งหลักฐานการสมัคร และการจัดส่งหลักฐานการชำระเงิน
    2.1 กรอกข้อมูลการสมัครเรียนออนไลน์
    2.2 ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท พร้อมจัดส่งหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร ผ่านช่องทางดังนี้
       1. ชำระผ่าน QR Code สามารถสแกนชำระได้ทุกธนาคาร
       ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ธนาคารกรุงไทย        2. ชำระผ่าน Application กรุงไทย Next
       3. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Bill Payment) ได้ 3 ธนาคาร ดังนี้
          ธนาคารกรุงไทย COM.CODE 8503
          ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 158-0-0-1268-4
          ธนาคารออมสิน COM.CODE.186
       4. ชำระผ่านตู้ ATM ธ.กรุงไทย

    2.3 จัดส่งหลักฐานการสมัคร (ส่งออนไลน์) ได้แก่


       หมายเหตุ :
       1. ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ https://admission.hu.ac.th
       2. จัดส่งหลักฐานการสมัครฯ ได้ที่ https://admission.hu.ac.th
       3. การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากชำระเงินค่าสมัครแล้ว กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครเพื่อยืนยันการเข้าสอบ

3. กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ป.บัณฑิต

4. การจัดส่งเอกสารการสอบสัมภาษณ์ : ให้นำมายื่นที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกประจำห้องสอบ ในวันสอบสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 (สำเนาเอกสารทุกแผ่นด้วยกระดาษ A4 พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ) ดังนี้

5. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก : ประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ https://www.hu.ac.th
    5.1 ประกาศผลสอบข้อเขียน : วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565
    5.2 ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ : วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565

6. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อยืนยันการรายงานตัว โดยชำระเงินผ่านธนาคาร : วันที่ 2-8 มิถุนายน 2565

7. รายงานตัว และตรวจสอบหลักฐานผู้ผ่านการคัดเลือก :
    วันเสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565 ห้องประชุม U-301
    อาคารยูพลาซ่า ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เวลา 09.00 – 12.00 น.

8. รายงานตัวลำดับสำรอง ตรวจหลักฐาน และชำระเงิน : (กรณีผู้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่ครบหรือสละสิทธิ์) : วันเสาร์ ที่ 18 มิถุนายน 2565

9. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ : วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ห้องประชุม Blue Ocean Hall ชั้น 2 อาคารคณะบริหารธุรกิจ (HBS)

10. เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2565 : วันอาทิตย์ ที่ 10 กรกฎาคม 2565

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม!!ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อ (สำรอง) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติมรอบ 3)


ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อ (สำรอง) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)


ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565


ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565


ใบชำระเงินค่าสมัครสอบออนไลน์ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (Pay-in-Slip)