รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

   รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑
นางสาว ขนิษฐา บุญยรัตน์
นางสาว ฟาติน ปายอดือราแม
นางสาว สุนิสา เจะหลัง
  รัฐศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ ๒
นาย จารุกิตติ์ จิตรตรง
  รัฐศาสตรบัณฑิต   
นาย กษิดิศ สมิทจิต
นางสาว กอดิเยาะ หมัดอะด้ำ
นางสาว กัลยกร ประยูรช่วย
นางสาว กิจติญา เอ่งฉ้วน
นาย คเชนทร์ ปัญจเทพ
๑๐ นางสาว จิราพร ปลอดนุ้ย
๑๑ นางสาว จุฑารัตน์ อังโชติพันธุ์
๑๒ นางสาว จุติมาพร ฤทธิ์ชู
๑๓ นางสาว ชฎาพร บินหมัด
๑๔ นางสาว ชฎาพร มุตตารักษ์
๑๕ นางสาว ญาณิศา พิชญานุกุล
๑๖ นางสาว ดาราพร ชุมแสงศรี
๑๗ นาย ทวียศ พรหมดำเนิน
๑๘ นาย ทศพล โรจนวิกรม
๑๙ นางสาว ทัดทอง พรหมทอง
๒๐ นางสาว ธัญจิรา พรหมโณ
๒๑ นางสาว นฤมล ชุมแก่น
๒๒ นาง นิจชฎา เครือทอง
๒๓ นาย ปาล กาญจนเพ็ญ
๒๔ นางสาว ปิยากร จรสุวรรณ์
๒๕ นาย พันธ์แสง รัตนวรรณ์
๒๖ พระมหา พิเชฐ มีทิพย์
๒๗ นาย พุฒิเมธ แดงมะแจ้ง
๒๘ ส.ท. เพชร สุวรรณรัตน์
๒๙ นาย มะพาเดร์ ตะเล็ม
๓๐ นางสาว มัทนียา หีบแก้ว
๓๑ นางสาว มาดีน๊ะ บินยีหมาน
๓๒ นางสาว มาเรียม หนูนัง
๓๓ นางสาว เมตตา ดวงจันทร์
๓๔ นางสาว รุสมีนา แวมามุ
๓๕ นาย ฤทธิเกียรติ วิจิตรเวชการ
๓๖ นาย วัชรพงษ์ เพชรรัก
๓๗ นาย วิลาส สามแก้ว
๓๘ นาย สถาพร พงษ์จีน
๓๙ นาย สัญชัย แหขุนทด
๔๐ นางสาว สาลินี ฮูซี
๔๑ นางสาว สุนันทา มาศมาน
๔๒ นาย แสวง โรจน์หิรัญวงศ์
๔๓ นางสาว หนึ่งฤดี เหรา
๔๔ นางสาว หวันหุสนา เหาะแอ
๔๕ นางสาว อนัญญา สุรินทร์
๔๖ นางสาว อนุสา ใจตรง
๔๗ นางสาว อลิสสา ซากามานิ๊
๔๘ นาย อับดุลฮากีม ขาวสะอาด
๔๙ จ.ส.ต. อัษฎาวุธ เครือสุวรรณ์
๕๐ นางสาว อัสมา หะสัน
๕๑ นาย อาซาน ปองแท้
๕๒ นางสาว อารยา สุวรรณโณ
๕๓ นางสาว อารีณี สายิ
๕๔ นาย อำนวย ผุดผ่อง
๕๕ นางสาว ไอดา เซ็ง
๕๖ นาย ฮานาฟี อาแว
  รายชื่อบัณฑิตปีการศึกษา ๒๕๕๘ เลื่อนเข้ารับ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
1 นาย มูฮำหมัด ปาโฮะ

รายนามบัณฑิตทั้งหมด