รายนามบัณฑิต

ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา

ระบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีประทานปริญญา
บัณฑิตทุกท่านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทั้ง 3 ระบบ จึงถือว่าการขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้เสร็จสมบูรณ์

เรียน บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน

ด้วยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลบัณฑิตที่สำเร็จ
การศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ที่เข้าประทานปริญญาบัตรในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา และ แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีประทานปริญญา
ส่วนที่ 2 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและแบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ส่วนที่ 3 แบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีประทานปริญญา