รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

  บริหารธุรกิจบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ ๑
นางสาว จิรัชญา ปักเขตานัง
นางสาว ฮารียา หวันแสล๊ะ
  บริหารธุรกิจบัณฑิต   
นางสาว กาญจนา จันทร์แก้ว
นางสาว กิ่งกาญจน์ ศรีไพบูลย์
นางสาว ขนิษฐา แก้วนพรัตน์
นาย จิรายุส เก้าเอี้ยน
นาย เฉลิมชัย เมธาวัชรวงศ์
นาย ชนสรณ์ สุขศรีรัง
นาย ฐิติวัชร์ ตั้งสุขเจริญกูล
๑o นาย ณัฐดนัย เหล่าวทัญญู
๑๑ นางสาว ทัศวรรณ์ แก้วคง
๑๒ นางสาว ทิพวัลย์ เครือแก้ว
๑๓ นางสาว ธนพร เกตุเทศ
๑๔ นางสาว ธนิดา วงศ์ชนะ
๑๕ นาย ธันย์ณวิทย์ ชัยกาญจนกิจ
๑๖ นาย ธีราวัฒน์ สลีสองสม
๑๗ นางสาว นพวรรณ สังข์ช่วง
๑๘ นางสาว น้ำทิพย์ ยิ่งยง
๑๙ นางสาว นุชรี ชูเพ็ง
๒o นางสาว โนไฮณี รามเดช
๒๑ นางสาว บุษกร ไวทยวิสุทธิพงศ์
๒๒ นางสาว ปฏิภาณ กลัดเจริญ
๒๓ นาย ปัญญากร ธีระวร
๒๔ นางสาว ปิยวดี ชูรัตน์
๒๕ นาย ปิยะพงศ์ สองพัง
๒๖ นางสาว พิจิตรา ทองแก้ว
๒๗ นางสาว พิชชาภัสร์ ไชยอัคราวิชญ์
๒๘ นาย พีรณัฐ ดีรอด
๒๙ นางสาว ภาวดี เรืองดิษฐ์
๓o นางสาว มารีนา มะยี
๓๑ นางสาว วิภารัตน์ สีสมอ่อน
๓๒ นาย ศาศวัฒน์ สงไข่
๓๓ นางสาว สายฝน พุดประกอบ
๓๔ นางสาว สิริมาศ แก้วกลับ
๓๕ นางสาว สุภาภรณ์ วายุพักตร์
๓๖ นางสาว หยาดเดือน สุกระโน
๓๗ นางสาว อังคณา ส่งสิงห์
๓๘ นางสาว อัจฉรา กิ้มเถี้ยว
๓๙ นางสาว ฮานาดี สาและ

รายนามบัณฑิตทั้งหมด