รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ และภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐

คณะนิเทศศาสตร์

  นิเทศศาสตรบัณฑิต   เกียรตินิยมอันดับ ๑
นาย ปิติภัทร วิทยาศิริกุล
นาย พิเศษพงศ์ ธนานันทสูตร
  นิเทศศาสตรบัณฑิต   
นางสาว กัญญา แซ่เยี่ยง
นาย กิตติศักดิ์ สิทธิโกศล
นาย จตุรภัทร รอดริน
นาย จักรพงษ์ แพทย์พรรณ์
นางสาว จิตติมา แก้วทอง
นางสาว ชนัญญา สาโรชวงศ์
นางสาว ชัญญมน คงชนะ
๑o นางสาว ชัญญาภัค ขาวสนิท
๑๑ นาย ชาญวิทย์ สินศุภฤกษ์
๑๒ นาย ณัฏฐ์ บัวเพชร
๑๓ นาย ณัฐกุล เชียภาณุมาศ
๑๔ นาย ณัฐพงศ์ สรประสิทธิ์
๑๕ นางสาว ณัฐวรรณ กัลยานาม
๑๖ นาย นพดล ยืนตระกูล
๑๗ นางสาว นพมาศ พิทักษ์
๑๘ นาย นฤเดช อภิพงศ์วัฒนกุล
๑๙ นาย นัสรี หวังจิ
๒o นางสาว ปาริชาติ แซ่โอ้ว
๒๑ นางสาว พันวิศา ชีวรัฐอุทัยวงศ์
๒๒ นางสาว พัลลภา ทางรัตนสุวรรณ
๒๓ นางสาว ภัสรา บุญญานุวัตร
๒๔ นาย วรวลัญช์ จันคงเดชา
๒๕ นาย วรวิทย์ อ่อนทอง
๒๖ นาย วัชระพันธ์ พรมบุตร
๒๗ นางสาว วัชราลักษณ์ ทองธรรมชาติ
๒๘ นาย ศุทรา หิรัญสาย
๒๙ นางสาว สุชาดา พรสุวรรณกุล
๓o นางสาว สุลลิดา เชื้อแพทย์
๓๑ นางสาว อัจฉรา ผิวดี
๓๒ นางสาว อัจฉริยา จินดาย้อย
๓๓ นาย อานันท์ บุญภาณุ
๓๔ นางสาว อารียา ติ้งเพ็ง
๓๕ นาย เอกพล คงชูช่วย

รายนามบัณฑิตทั้งหมด