shape
shape
shape
shape
testimonial
testimonial

ขั้นตอนการสมัคร

1. Download ใบสมัครและหนังสือรับรอง
     - ใบสมัครภาษาไทย หรือ ใบสมัครภาษาอังกฤษ
     - หนังสือรับรองภาษาไทย หรือ หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ
2. ผู้สมัครหรือผู้ประสานกรอกรายละเอียดในใบสมัครและหนังสือรับรอง
หมายเหตุ กรุณาแนบเอกสารการสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนส่งใบสมัคร เนื่องจากท่านจะไม่สามารถแก้ไขใบสมัครที่ส่งไปแล้วได้
3. คลิก สมัคร เพื่อลงทะเบียนและแนบในสมัครพร้อมหนังสือรับรอง หรือเอกสารประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)

สมัครเข้าร่วมโครงการ

  ประเภทการสมัคร

  Download เอกสารประกอบการสมัคร

  บุคลากรดีเด่น  (อาจารย์ดีเด่น / นักวิจัยรุ่นใหม่)

 •     - ประเภท อาจารย์ดีเด่น  สมัคร

  -  ใบสมัครบุคลากรดีเด่น ปี 2564 (อาจารย์ดีเด่น - นักวิจัยรุ่นใหม่)

  (Thai)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
  (Eng)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)

 -   หนังสือรับรอง

(Thai)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
(Eng)   
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)

    ** หมายเหตุ :
       - แนบหนังสือรับรองสัดส่วนความรับผิดชอบในงานวิจัย/บทความวิจัย
       - ผลงานวิชาการที่พิจารณาต้องไม่ใช่ผลงานในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 •     - ประเภท นักวิจัยรุ่นใหม่ สมัคร

   

  บุคลากรดีเด่น ด้านสนับสนุนวิชาการ

 •     - กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สมัคร

 - ใบสมัครบุคลากรดีเด่น ปี 2564 (ด้านสนับสนุนวิชาการ - ด้านกิจการนักศึกษา - ด้านศิลปวัฒนธรรม)

(Thai)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
(Eng)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)

-  หนังสือรับรอง

(Thai)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
(Eng)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)

    ** หมายเหตุ : แนบโครงสร้างการบริหารองค์กร/หน่วยงาน

 •     - กลุ่มงานกิจการนักศึกษา สมัคร

 •     - กลุ่มงานศิลปวัฒนธรรม สมัคร

  นักศึกษาดีเด่น

 •     นักศึกษาดีเด่น  ประเภทวิชาการดีเด่น
     ระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ สมัคร

        1.1 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

        1.2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

        1.3 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ 

        1.4 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์  

 - ใบสมัครนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น ระดับปริญญาตรี

(Thai)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
(Eng)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)

-  หนังสือรับรอง

(Thai)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
(Eng)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
 •     นักศึกษาดีเด่น  ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น
      ระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ สมัคร

        1.1 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

        1.2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

        1.3 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ 

        1.4 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ 

  - ใบสมัครนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น

(Thai)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
(Eng)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)

-  หนังสือรับรอง

(Thai)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
(Eng)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
 •     นักศึกษาดีเด่น  ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น
      ระดับปริญญาเอก แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ สมัคร

        1.1 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

        1.2 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

        1.3 กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ 

        1.4 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ 

 - ใบสมัครนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น

(Thai)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
(Eng)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)

-  หนังสือรับรอง

(Thai)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
(Eng)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
 •     - ประเภทกิจกรรมดีเด่น

          - ประเภทบุคคล สมัคร

          - ประเภททีม สมัคร

 - ใบสมัครนักศึกษาดีเด่น ประเภทกิจกรรมดีเด่น

(Thai)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
(Eng)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)

-  หนังสือรับรอง

(Thai)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
(Eng)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
 •     - ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

          - ประเภทบุคคล สมัคร

          - ประเภททีม สมัคร

 - ใบสมัครนักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น

(Thai)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
(Eng)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)

-  หนังสือรับรอง

(Thai)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
(Eng)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)

    ทุนการศึกษาจาก “กองทุน เต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ” (“กองทุน เต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ”)

 •     - กองทุน เต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ สมัคร

- รายละเอียดทุน

- ใบสมัครกองทุน เต็ม-ยรรยง

(Thai)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
(Eng)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)

-  หนังสือรับรอง

(Thai)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
(Eng)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)

      ทุนการศึกษาจากอาจารย์สุรีย์ บูรณธนิต (ทุน “สุรี บูรณธนิต”)

 •     - ทุนการศึกษาจากอาจารย์สุรีย์ บูรณธนิต
        (ทุน “สุรี บูรณธนิต”) สมัคร

-  รายละเอียดทุ

 - ใบสมัครกองทุนสุรี บูรณธนิต

(Thai)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
(Eng)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)

-  หนังสือรับรอง

(Thai)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)
(Eng)
     - ไฟล์ PDF (Download)
     - ไฟล์ WORD (Download)