รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชา
 
400-201  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐประศาสนศาสตร์ 3(3-0-0) 400-203  สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ 3(3-0-0)
Introduction to Public Administration Statistics for Social Scientist
 
ศึกษาความหมาย พัฒนาการ แนวความคิด และขอบเขตของวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ความสัมพันธ์กับวิชาสังคมศาสตร์อื่น ๆ องค์การและกระบวนการบริหารงานทุกขึ้นตอน
กิจกรรมของรัฐบาลในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐ อันได้แก่ หน้าที่ทางการบริหารและ
ศึกษาแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
การวิเคราะห์ข้อมูลการแปลผลการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประมวลผลและการสรุปผลการวิ
 
400-202  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 3(3-0-0) 400-204  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-0)
Introduction to Public Policy Introduction to International Relations
 
ศึกษากระบวนการนโยบายสาธารณะ
การก่อตัวของนโยบายสาธารณะประเภทของนโยบายสาธารณะ
ศึกษาแนวคิดด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างแนวการศึกษากับวิวัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตั้งแต่การเกิดระบบรัฐสมัยใหม่ จนถึงปัจจุบัน ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อน
 


View PagesNextLast