รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชา
 
301-101  กฏหมายแพ่ง:หลักทั่วไป 4(4-8-0) 301-103  ประวัติศาสตร์กฏหมายไทย 3(3-6-0)
Civil Law  General Principles Thai Legal History
 
ศึกษาบ่อเกิดและวิวัฒนาการของกฎหมายทฤษฏีและแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและศาสตร์แขนงอื่น ๆ การใช้การตีความ การอุดช่องว่าง
ผลบังคับและการบังคับตามกฎหมาย หลักสำคัญในกฎหมายเอกชน
ตลอดจนความหมายของสิทธิและการใช้สิทธิ์
หลักทั่วไปและสาระเบื้องต้นของกฎหมายแพ่งตามที่ปรากฏในลักษณะ 1-2
ประวัติศาสตร์กฏหมายสากล  และประวัติศาสตร์กฏหมายไทย
301-102  หลักกฎหมายมหาชน 3(3-6-0) 301-104  กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สินและกฏหมายที่ดิน 4(4-8-0)
Principles of Public Law Civil and commercial code (Property) and Lands Laws
 
ศึกษาความเป็นมาและวืวัฒนาการของระบบ
กฎหมายมหาชนขอบเขตและลักษณะเฉพาะของกฎหมายมหาชน บ่อเกิดของกฎหมายมหาชน
ศึกษาหลักกฎหมายลักษณะทรัพย์สิน  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ  1  
 


View PagesNextLast