500-432  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 3(2-0-2) 500-435  การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาขั้นสูง 3(2-0-2)
Special Topics in Information Technology ll Advanced Java Programming
 
ศึกษาพัฒนาการหรือหัวข้อใหม่ๆ  ในสถานการณ์ปัจจุบัน   ศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบมาตรฐานของภาษาจาวาแอปเพล็ตและแอพพลิเคชัน  
ภาษาจาวากับรูปแบบเชิงวัตถุ  ทดลองใช้ความรู้และทักษะ  กระบวนการต่างๆ  
ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้แนวความคิดเชิงวัตถุ  กรณีศึกษา  
 
500-433  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 3(2-0-2)
Special Topics in Information Technology III
 
ศึกษาพัฒนาการหรือหัวข้อใหม่ ๆ  ในสถานการณ์ปัจจุบัน
 


View PagesFirstPrevious