500-427  การประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-0) 500-430  ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ 3(2-0-2)
Entrepreneurship in Information Technology Object-Oriented Database
 
ศึกษารูปแบบและลักษณะการประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผลกระทบต่อองค์การ  
การใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ  
แนวโน้มการขยายตัวของนานาชาติต่อการประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ภาวะความเป็นผู้นำ  การจัดการความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ประกอบการ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล  การออกแบบฐานข้อมูล  ฐานข้อมูลแบบ Object-Oriented  
แนวคิดของ Semantic Data Model  ความสัมพันธ์แบบ Aggregation  Generalization Semantic
Object Model  การป้องกันข้อมูล  ภาษาที่ใช้ในการเรียกใช้ข้อมูล  การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง
 
500-428  ระบบการจัดการความรู้ 3(3-0-0) 500-431  หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 3(2-0-2)
Knowledge Management Systems Special Topics in Information Technology l
 
ศึกษาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  สร้าง  
และบริหารองค์ความรู้ในองค์การ  การวิเคราะห์หาแหล่งที่มาของความรู้  
การเชื่อมโยงการจัดการความรู้กับกลยุทธ์ขององค์การ  
การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างและระบบความรู้  
การสร้างทีมงานเพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ การนำระบบไปใช้ การสร้างวัฒนธรรม
ศึกษาพัฒนาการหรือหัวข้อใหม่ๆ  ในสถานการณ์ปัจจุบัน  
 


View PagesFirstPreviousNextLast