500-201  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 1 3(2-0-2) 500-203  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม 3(2-0-2)
Information System Analysis and Design l Data Structures and Algorithms
 
ศึกษาวงจรการพัฒนาระบบ วิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญของระบบ การจัดการทางสารสนเทศ
เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและการกำหนดองค์ประกอบ
ที่สำคัญของระบบการจัดการและการควบคุมในการพัฒนาระบบ กลวิธี
ในการออกแบบระบบสารสนเทศ การออกแบบอินพุท เอาท์พุท กระบวนการ
การควบคุมแฟ้มข้อมูลและฐานข้อมูล การทดสอบระบบและขั้นตอนต่างๆ
ศึกษาความหมายของอัลกอริธึม แนวคิดของอัลกอริธึม โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น ลิงค์ลิสต์
 
500-202  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2 3(2-0-2) 500-204  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 3(2-0-2)
Information System Analysis and Design ll Web Programming
 
ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเครื่องมือในการออกแบบการกำหนดคุณลักษณะแลการพิจารณา
คัดเลือกระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม การพัฒนาระบบคลังข้อมูล การพัฒนาระบบงาน
การวางแผนระยะยาว ดครงการพัฒนาระบบ การควบคุมคุณภาพ
การประเมินผลหลักการขั้นสูงที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ การวางแผนและพัฒนาระบบ
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา  HTML  DHTML  XML  
การตกแต่งเอกสาร การแสดงแบบรายงาน การสร้างจุดเชื่อมโยงที่ตำแหน่งของภาพ
การเชื่อมโยงเอกสาร ไฟล์เสียงและภาพเคลื่อนไหว การใส่ภาพ การแปรภาพ
การใช้สีตกแต่งเอกสาร  Table , Frame , Forms  เทคนิคการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้วย CGI  
 


View PagesFirstPreviousNextLast