รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชา
 
500-101  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-0-2) 500-103  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(2-0-2)
Computer Programming l Computer Architecture
 
ศึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับแก้ปัญหา
อัลกอริธึมและการออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง
โครงสร้างของการควบคุม อาเรย์ ฟังก์ชัน อินพุทและเอาท์พุท
โครงสร้างข้อมูลประกอบฟังช์เวียนบังเกิด (Recursive Functions)  โปรแกรมย่อย พอยน์เตอร์
รูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ดีเทคนิคการแก้ที่ผิดในโปรแกรม
ศึกษาพัฒนาการของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของระบบไมโครคอมพิวเตอร์
ภาษาแอสเซมบลีเบื้องต้น ชุดคำสั่ง (Soft-ware) การทำงานของโปรแกรมควบคุมระบบ
 
500-102  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-0-2) 500-104  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-0)
Computer Programming ll Information Technology
 
ศึกษาหลังเกณฑ์และไวยากรณ์ของโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ตัวแปร ฃนิดของข้อมูล  
การใช้งานสตริงค์  หลักการทำงานของคลาส การเอนแคปซูเลชัน การถ่ายทอดคุณสมบัติ
กรรมวิธีโพลีมอร์ฟิซึม การสืบทอดแพ็คเก็จและอินเตอร์เฟซ การพัฒนาแอพพลิเคชั่น
วิธีสร้างเมทธอดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
แนวความคิดการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือในการพัฒนา การควบคุมข้อผิดพลาด  
(Exceptions Handling)  สตรีม (Stream) การควบคุมการประมวลผลหลาย ๆ คำสั่งพร้อมกัน
ศึกษาความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานข้อมูล การใช้งาน GUI  โปรแกรมประยุกต์ในองค์กร
ระบบเครือข่าย การสื่อสารข้อมูลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เว็บเทคโนโลยี เฟรมเวิร์ค
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์การ
ผลกระทบขององค์การเกี่ยวเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเท
 


View PagesNextLast