800-407  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อชุมชน 3(2-5-2)
Community Broadcasting
 
ศึกษาวัตุถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบดำเนินรายการ
การประสานงานขั้นตอนการดำเนินรายการ
กระบวนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายของชุมช
 
800-429  สหกิจศึกษา 9(0-0-40)
Co-operation Education
 
-


View PagesFirstPrevious