800-205  การสื่อข่าวและการเขียนข่าว 3(2-5-2) 800-207  การออกแบบและพัฒนาสื่อประสม 3(2-5-2)
News Reporting and News Writing Multimedia Design and  Development
 
ศึกษาหลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าวตามโครงสร้างที่ถูกต้อง การพิจารณาคุณค่าของข่าว
การใช้ภาษาในการเขียนข่าวและเทคนิคการสื่อข่าวอย่างถูกต้อง
ตลอดจนความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม ฝึกทักษะในการสื่อข่าวและเขียนข่าว เช่น ข่าวตีความ
ข่าวเชิงสอบสวน  ข่าวเชิงการวิจัย เทคนิคการรวบรวมข้อมูลและเข้าถึงแหล่งข่าว
ศึกษาความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์การจัดเก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ตและ
การใช้งาน การประยุกต์ใช้งานเวิร์ดโปรเซสเซอร์ (Microsoft Word)
กระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์(Microsoft Excel) และโปรแกรมนำเสนอผลงาน (Microsoft
Powerpoint) องค์ประกอบมัลติมีเดียทั้งในส่วนของความหมาย ลักษณะและการทำงาน
เพื่อให้เกิดความเข้าใจก่อนการผลิตงานมัลติมีเดียที่สามารถสื่อความหมายไปยังผู้ชมได้อย่างมีปฏิ
สัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ศึกษาการนำองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง
800-206  ภาษาอังกฤษสำหรับนิเทศศาสตร์ 3(2-5-2) 800-208  การถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในสื่อสิ่ 3(2-5-2)
English for Communication Arts Photography for Printed  Advertising and Public Relations
 
ฝึกการพูดและการฟังเพื่อความเข้าใจและแสดงความคิดเห็น
โดยสามารถจับใจความสำคัญและรายละเอียดของการสนทนา การพูดเพื่อเสนอรายงาน
ฝึกการอ่านสิ่งตีพิมพ์ภาษาอังกฤษทางด้านการสื่อสารเช่น ข่าว บทความ สารคดี รายงาน
ศึกษาหลักการเบื้องต้น องค์ประกอบเกี่ยวกับการถ่ายภาพ กระบวนการผลิต
งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ การเตรียมและผลิตสื่อจริง
นำเสนอเทคนิคการถ่ายภาพภายใต้ รูปแบบของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์
 


View PagesFirstPreviousNextLast