800-201  วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น 3(2-5-2) 800-203  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะการแสดง 3(2-5-2)
Introduction to Broadcasting Foundation of Performing Arts
 
ศึกษา ประวัติ วิวัฒนาการ คุณลักษณะ การบวนการผลิตรายการกระจายเสียงและ
การแพร่ภาพบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆในการผลิตรายการ
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้สัญญาณมือ
ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ของวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ      โทรทัศน์
หลักการเบื้องต้นในการจัดรายการ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย เทคนิคการวางแผน
ศึกษาประวัติและการพัฒนาการแสดง
ความแตกต่างของการแสดงในยุคต่างๆประวัติศิลปการแสดงของไทย
ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะการแสดงทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ การแสดงทางด้านภาพยนตร์
 
800-202  การถ่ายภาพและภาพยนตร์เบื้องต้น 3(2-5-2) 800-204  การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ 3(2-5-2)
Introduction of Photography and Films Journalistic Writing
 
ศึกษาทฤษฎีและเทคนิคการถ่ายภาพ
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้องและเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆของกล้องและการใช้กล้อ
ง วัสดุไวแสง วิธีการถ่ายภาพ การล้างฟิล์ม การจัดองค์ประกอบภาพ  
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการตัดต่อภาพและภาพยนตร์เบื้องต้น
รวมทั้งศึกษาการใช้กล้องถ่ายทำโดยเน้นการใช้กล้องดิจิตอล  
ศึกษาแนวคิด หลักการเขียน ฝึกทักษะการเขียนเชิงวารสารศาสตร์ประเภทต่างๆเน้น
การฝึกทักษะกระบวนการเขียน การเลือกเรื่องหรือประเด็นหลัก การเสาะแสวงหา
ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและรอบด้าน การคัดสรรข้อมูล
ประมวลความคิดและเรียบเรียงเขียนอย่างถูกต้องชัดเจน
ทั้งข้อเท็จจริงและความคิดเห็นที่สร้างสรรค์
 


View PagesFirstPreviousNextLast