รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะสาขาวิชา
 
800-101  หลักและทฤษฎีนิเทศศาสตร์ 3(3-6-0) 800-103  หลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3(2-5-2)
Principles and theories in Communication Principles of Advertising and Public Relations
 
ศึกษาแนวคิด ความหมาย ความสำคัญ ทฤษฎีเบื้องต้นและแบบจำลองของกระบวน การสื่อสาร
ลักษณะ บทบาทหน้าที่และวัตถุประสงค์ของวิชานิเทศศาสตร์
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ วิวัฒนาการ แนวคิด หลักการและบทบาทของ
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อระบบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
วิธีการดำเนินงานและการสร้างความสัมพันธ์เกี่ยวกับสื่อสารมวลชน ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
วิเคราะห์ผู้บริโภค    เทคนิคและเครื่องมือเพื่องานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
การศึกษาภาวะวิกฤตตลอดจนการแก้ไขภาวะวิกฤต
และรวมทั้งศึกษาถึงลักษณะของหน่วยงานโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ศึกษาการสำรวจประชา
มติ รวมทั้งกฎหมายและจริยธรรมของการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
800-102  การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น 3(2-5-2) 800-104  วาทวิทยา 3(2-5-2)
Introduction to Newspaper Speech Communication
 
ศึกษาความหมาย ประวัติ วิวัฒนาการ โครงสร้าง ประเภท บทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์
เสรีภาพและความรับผิดชอบตลอดจนศึกษาหลักการจัดทำหนังสือพิมพ์
วิธีการคัดเลือกข่าวบทความ และภาพประกอบ การพาดข่าว
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ ประเภทและเทคนิคการพูด       
การเตรียมการพูดและฝึกการพูดประเภทต่างๆ เช่น การพูดในที่ชุมชน พูดโน้มน้าวใจการประชุม
การอภิปราย การโต้วาที
เสริมสร้างทักษะการพูดเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภ
าพและประสิทธิผล รวมทั้งคุณธรรมและจรรยามารยาทของผู้พูดและผู้ฟัง ตลอดจนฝึกวิเคราะห์
 


View PagesNextLast