คำอธิบายรายละเอียดวิชา
 
  สาขาวิชาการจัดการ
  สาขาวิชาการบัญชี
  สาขาวิชาการตลาด
  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม