ปีการศึกษา 2/2560

คณะที่เปิดสอน
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
- สาขาดนตรีสมัยนิยม

คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- สาขาวิชาการจัดการบริหารท้องถิ่น
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Didyasarin International College
- International Business Management
国际商业管理

- Business Chinese
商务汉语

- English (International Program) Five-Year Program)
英语(国际课程 )(五年制)

- Tourism Industry (Airline Business)
旅游业(航空商务)

รายละเอียดการรับสมัคร
- กำหนดการและรายละเอียด
- ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ทุนการศึกษาและโควต้าพิเศษ

บริการนักศึกษา/สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งสนับสนุนการเรียน


ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา การทำกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งเป็นหอประชุมใหญ่ประจำมหาวิทยาลัย

U Studio สตูดิโอทางนิเทศศาสตร์ที่ทันสมัย

สถานีวิทยุชุมชน U Radio 101.25 MHz

ห้องปฏิบัติการทางภาษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Tell me More

ห้องปฏิบัติการเครือข่าย Cisco

ศูนย์สอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ MOS & Prometric Testing Center

สำนักวิทยบริการ ประกอบด้วยห้องสมุดที่ทันสมัย พร้อมด้วย Multimedia Service

ศาลจำลอง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และศูนย์อินเตอร์เน็ต ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของสถาบันการศึกษาในภาคใต้

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์ 074-200-300-3
© 2015 Hatyai University, All Rights Reserved