วันที่เปิดรับสมัคร

1. อ่านข้อตกลงต่างๆ และรายละเอียดที่ควรทราบก่อนสมัครเรียน
2. กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน
3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ “ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารยูพลาซ่า ชั้น2”
4. กรุณามาสอบสัมภาษณ์ ภายใน 7 วัน หลังการสมัครออนไลน์
5. เอกสารที่นำมาแสดงในวันสัมภาษณ์
    5.1 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ร.บ.) ต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
    5.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
    5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
    5.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
    5.5 สำเนาวุฒิบัตร, สำเนาเกียรติบัตร ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ชุด
    5.6 ใบรายงานผลการศึกษาที่สถาบันเดิมออกให้ อย่างเป็นทางการ (Official Transcript) ต้นฉบับพร้อมสำเนา (กรณีเทียบโอน) จำนวน 2 ฉบับ
    5.7 คำอธิบายรายวิชา (Course Description) ของรายวิชาที่ต้องการเทียบโอน จากสถาบันเดิม (กรณีเทียบโอน) จำนวน 1 ชุด
7. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน / ชุดนักศึกษา จากสถาบันเดิม มาสอบสัมภาษณ์เท่านั้น

***หมายเหตุ หากท่านไม่สามารถมาสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดได้ กรุณาโทรมาแจ้งชื่อที่หมายเลข 074-200300 #0 เวลา 08.00-17.00 น.

***หากไม่มีรายชื่อนัดสัมภาษณ์ให้โทรสอบถาม ได้ที่
- เบอร์ 074-200300-3
- ให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน นักศึกษา หรือ ชุดสุภาพ