หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
Master of Education Program in Educational Administration

ดร.ตรัยภูมินทร์ ตรีตรีศวร
รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อย่อ (ไทย) : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Educational Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.Ed. (Educational Administration)


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. ผู้บริหารการศึกษา
2. พนักงานในองค์กรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
3. พนักงานในภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก(2) 42 หน่วยกิต
แผน ข 42 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลานอกราชการ เรียนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานทางราชการ
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา หรือให้เป็นไปตามบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
3. ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยแพทย์ปริญญารับรอง
4. เกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย