หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
Master of Education Program in Curriculum and Instruction

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทิพยรัตน์
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Curriculum and Instruction


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ชื่อย่อ (ไทย) : ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Education (Curriculum and Instruction)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.Ed. (Curriculum and Instruction)


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. นักพัฒนาหลักสูตร
3. นักการศึกษา
4. นักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก(2) 50 หน่วยกิต
แผน ข 50 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลานอกราชการ เรียนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานทางราชการ
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา หรือให้เป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากำหนด
3. มีหนังสือรับรองจากแพทย์ปริญญาว่าไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. เกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย