หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration Program

ดร.ชุติมา หวังเบ็ญหมัด
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.B.A.


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ประกอบการธุรกิจ
2. ผู้บริหาร พนักงานในองค์กรธุรกิจเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
3. ผู้บริหาร พนักงานในภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก(2) 39 หน่วยกิต
แผน ข 42 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลานอกราชการ เรียนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากหน่วยงานของทางราชการ
2. เป็นผู้ที่มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา หรือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557
3. มีหนังสือรับรองจากแพทย์ปริญญาว่าไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง
5. เกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย