การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
(รับสมัครนักศึกษาทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ)


ดาวน์โหลดใบสมัคร

อัตราค่าลงทะเบียน

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
2.หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
3. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน


หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ประกอบด้วย

1. สำเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (นำตัวจริงมาแสดง)
3. ใบรับรองการทำงานจากผู้บังคับบัญชา / หัวหน้างาน / สถานประกอบการ
4. ใบรับรองแพทย์ โดยแพทย์ปริญญารับรอง
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
8. ค่าใบสมัครสอบ (รวมค่าสมัคร) ระดับมหาบัณฑิต 500 บาท


คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวิทยาฐานะจากทางหน่วยงานของทางราชการ
2. เป็นผู้ที่มีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา
3. ผ่านการรับรองจากแพทย์ปริญญาว่าไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


วิธีการคัดเลือก

4.1 สอบข้อเขียน
     4.1.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบวิชาความรู้ทั่วไปทางด้าน การบริหารการศึกษา
     4.1.2 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สอบวิชา ภาษาอังกฤษและวิชาความรู้ทั่วไปทางด้านการจัดการ
     4.1.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สอบวิชาภาษาอังกฤษและวิชาความรู้ทั่วไปทางด้านบริหารธุรกิจ 4.2 สอบสัมภาษณ์


วันสอบคัดเลือก

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่สมัครเข้าศึกษา


ประกาศผลการคัดเลือก

ประกาศผลการสอบคัดเลือกภายทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน


หลักสูตร หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต มีให้เลือก 2 แผน คือ

1. แผน ก แบบ ก (2) ทำวิทยานิพนธ์
2. แผน ข ทำสารนิพนธ์ และสอบประมวลความรู้


กำหนดวันเปิดภาคการศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561
เปิดเรียน วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561


***หมายเหต สำหรับผู้สมัครที่สอบผ่านการคัดเลือก มหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดโครงการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ และการเขียนบทความวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนงานรับสมัคร ฝ่ายรับสมัครและกิจกรรมทางการตลาด สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทร.0-7420-0300 หรือ http://www.hu.ac.th