คำถามที่ถูกถามบ่อย (FAQ)

คำถาม

เมื่อสมัครทาง Online แล้ว จะทราบได้อย่างไรว่าทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับใบสมัคร

คำตอบ


เมื่อทางสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับข้อมูลการรับสมัครทาง Online จะทำการโทรนัดหมายเพื่อนัดวันสัมภาษณ์ ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่สมัคร หากผู้สมัครท่านใดไม่ได้รับการติดต่อภายใน ระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อมายังส่วนงานรับสมัครและข้อมูลเพื่อติดตามผลการสมัครได้ที่ สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 074-200300-0

คำถาม

วิธีการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นอย่างไร

คำตอบ


ทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จะคัดเลือกนักศึกษาใหม่จากการพิจารณาผลการเรียนและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมในคณะที่ผู้สมัครเลือกไว้

คำถาม

หลังจากการรับทราบผลการคัดเลือกแล้ว จำเป็นหรือไม่ต้องมายืนยันสิทธิ์และรายงานตัวในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำหนด

คำตอบ


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภายใน1 สัปดาห์ หลังจากการสัมภาษณ์และ พิจารณาผลการเรียน ผ่านทาง website www.hu.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่ 074-200300-3 และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่านยืนยันสิทธิ์ และรายงานเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เนื่องจากในบางสาขาวิชามีผู้สนใจสมัครเรียนเป็นจำนวนมากมหาวิทยาลัยจึงขอสงวนสิทธิ์การรับนักศึกษาให้กับ ผู้ที่ทำการยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวก่อน

คำถาม

หากไม่สามารถมายินยันสิทธิ์และรายงานตัวด้วยตัวเอง ผู้ผ่านการคัดเลือกควรดำเนินการอย่างไร

คำตอบ


ผู้ผ่านการคัดเลือก สามารถยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาใหม่โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ เท่ากับค่าบำรุงการศึกษาของสาขาวิชาที่ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์ของฝ่ายการเงิน หรือ โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บัญชีเลขที่ 158-0-01268-4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) สาขาเพชรเกษม หาดใหญ่ และส่ง FAX ใบ Pay In พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจน ส่งมายังโทรสารมายังฝ่ายการเงิน 074-200345 ซึ่งค่ายืนยันสิทธิ์ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของค่าลงทะเบียน ซึ่งนักศึกษากองทุน เงินกู้จะได้รับค่ายืนยันสิทธิ์คืนภายหลังกองทุนเงินกู้อนุมัติ สำหรับการลงทะเบียนนั้นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมา ดำเนินการด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ฝ่ายทะเบียน เนื่องจากมีรายละเอียดสำหรับนักศึกษาใหม่ที่ทางมหาวิทยาลัย ต้องชี้แจง

คำถาม

มหาวิทยาลัยมีหอพักให้ภายในมหาวิทยาลัยหรือไม่

คำตอบ


มหาวิทยาลัยมีบริการจัดหาหอพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย หอพักดังกล่าวเป็นหอพักของเอกชนซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะมีการตรวจสอบ และดูแลสภาพแวดล้อมรวมถึงความปลอดภัยเป็นระยะ ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานหอพักและสวัสดิการ สำนักพัฒนานักศึกษา เบอร์ติดต่อ 074-200300 ต่อ 509

คำถาม

หากสนใจเรื่องการขอทุนการศึกษา หรือทุนทำงานแลกเปลี่ยนสามารถติดต่อหน่วยงานใด

คำตอบ


ทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น ทุนนักกีฬาช้างเผือก ทุนทำงานแลกเปลี่ยนซึ่งทางผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ติดต่อ โทร. 074-200396

คำถาม

การมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด

คำตอบ


การสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หากผู้สมัครมีใบสมัครโดยสามารถซื้อได้จาก 3 ช่องทาง คือ จากเซเว่น อีเลฟเว่น หรือฝ่ายรับสมัครมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ชุดละ 200 บาท นอกจากนี้ใบสมัครที่ได้รับจากกการแนะแนว สามารถนำมาสมัครได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่สมัคร ผ่านทาง Online นั้น ต้องชำระค่าสมัครคนละ200 บาท

คำถาม

การเดินทางมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สามารถมาได้เส้นทางใดบ้างหมายเหตุ

กรณีที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะ สามารถโทรติดต่อเบอร์โทรศัพท์ 074-200300 ส่วนงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ สำนักสื่อสารองค์กร เพื่อขอใช้บริการรถตู้ของมหาวิทยาลัย

คำตอบ


การเดินทางมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สามารถใช้เส้นทางหลักได้ หลายเส้นทางดังนี้
เดินทางมาจากสงขลา โดยมีรถประจำทางดังนี้
รถตู้ประจำทาง หาดใหญ่ – สงขลา (อัตราค่าโดยสาร สายเก่า 27 บาท สายใหม่ 30 บาท)
รถบัสประจำทางหาดใหญ่ – สงขลา (อัตราค่าโดยสาร 15-20 บาท)
* จากนั้นแจ้งพนักงานเดินรถลงบริเวณ
- หน้าหอนาฬิกา ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะมีคิวรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
- ซอย 2 ราษฎร์อุทิศ หรือหน้าเรือนเพชรกระทะร้อน จากนั้นรอรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) เพื่อมายัง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (อัตราค่าโดยสาร 10 – 20 บาท)


เดินทางมาจากยะลา / ปัตตานี / นราธิวาส
โดยสารโดยรถตู้ประจำทางซึ่ง มีสายการเดินรถดังนี้
- สายยะลา – หาดใหญ่
- สายปัตตานี – หาดใหญ่
- สายนราธิวาส – หาดใหญ่
* ลงที่สถานีขนส่งหาดใหญ่ หลังจากนั้นต่อรถสองแถวหลังคาสูงสีขาว หรือ สีแดง ที่มีสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงรถ ณ บริเวณโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกัลยา (ญ.ส.) จากนั้นรอรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) เพื่อมายัง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (อัตราค่าโดยสาร 10 – 20 บาท)


เดินทางมาจากนครศรีธรรมราช/พัทลุง/สุราษฎร์ธานี/สตูล/ตรัง/กระบี่/ภูเก็ต/ชุมพร/ระนอง
โดยสารโดยรถตู้ / รถทัวร์ มาลงตลาดเกษตร (คิวรถตู้ใหม่) จากนั้นรอรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) เพื่อมายัง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (อัตราค่าโดยสาร 10 – 20 บาท)


กรณีเดินทางโดยรถไฟ
จากสถานีรถไฟ เดินทางโดยรถเล็กโดยสาร (รถตุ๊ก ตุ๊ก) เพื่อมายังมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (อัตราค่าโดยสาร 20 – 30 บาท)