การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดใบสมัคร

อัตราค่าลงทะเบียน

วันที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (รับสมัครนักศึกษาทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ)


  หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ประกอบด้วย

1. สำเนาปริญญาบัตร ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า (นำตัวจริงมาแสดง)
2. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า (นำตัวจริงมาแสดง)
3. ใบรับรองการทำงานจากผู้บังคับบัญชา / หัวหน้างาน / สถานประกอบการ
4. ใบรับรองแพทย์ โดยแพทย์ปริญญารับรอง
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
8. ค่าใบสมัครสอบ 500 บาท
9. โครงร่างวิทยานิพนธ์อย่างย่อ (Conceptual Paper) ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ สกอ. หรือ ก.พ. รับรอง กรณีสมัครเข้าเรียนแบบ 1 ต้องทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทหรือ มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ที่เป็นที่ยอมรับไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน

2. มีประสบการณ์ในองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองปี ที่มีผู้บังคับบัญชาให้การรับรอง ยกเว้น ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ซึ่งลงทะเบียนเรียนและมีหน่วยกิตของรายวิชาทางการบริหารจัดการ จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในระบบทวิภาคหรือรายวิชาที่เกี่ยวข้องตามที่ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เห็นชอบ

3. ผ่านการสอบภาษาอังกฤษที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดสอบ หรือมีผลการสอบ TOEFL ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 500 IELTS ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า 5.5 โดยผลการสอบไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร (ยกเว้น ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทจากสถาบันที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน)

4 .กรณีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณารับเข้าศึกษา

5. มีศักยภาพและความพร้อมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต

6. ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง

7. ไม่เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงหรือโรคอื่นที่สังคมรังเกียจ


วิธีการคัดเลือก

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สอบวิชาความรู้ด้านวิจัย ด้านบริหารธุรกิจ และวิชาภาษาอังกฤษ
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สอบวิชาความรู้ด้านวิจัย
3. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สอบวิชาความรู้ด้านวิจัยการศึกษา การบริหารการศึกษา และวิชาภาษาอังกฤษ
4. สอบสัมภาษณ์


หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาเอก มีให้เลือก 2 แผน คือ
แบบ 1 ทำวิทยานิพนธ์
แบบ 2 เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์


กำหนดวันเปิดภาคการศึกษา

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561
เปิดเรียน วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนงานรับสมัคร ฝ่ายรับสมัครและกิจกรรมทางการตลาด สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทร.0-7420-0300 หรือ http://www.hu.ac.th