ปีการศึกษา 2/2560

คณะที่เปิดสอน
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
- สาขาดนตรีสมัยนิยม

คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- สาขาวิชาการจัดการบริหารท้องถิ่น
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Didyasarin International College
- International Business Management
国际商业管理

- Business Chinese
商务汉语

- English (International Program) Five-Year Program)
英语(国际课程 )(五年制)

- Tourism Industry (Airline Business)
旅游业(航空商务)

รายละเอียดการรับสมัคร
- กำหนดการและรายละเอียด
- ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ทุนการศึกษาและโควต้าพิเศษ

บริการนักศึกษา/สิ่งอำนวยความสะดวก

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
Bachelor of Political Science Program in Local Governance

อ.นพวัลภ์ มงคลศรี
หัวหน้าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political Science Program in Local Governance


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : รัฐศาสตรบัณฑิต (การบริหารจัดการท้องถิ่น)
ชื่อย่อ (ไทย) : ร.บ. (การบริหารจัดการท้องถิ่น)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Political Science (Local Governance)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Pol.Sc (Local Governance)


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. ข้าราชการในหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
2. นักปกครอง ปลัดอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล ฯลฯ
3. ผู้บริหารท้องถิ่น / สมาชิกสภาท้องถิ่น / นักการเมืองท้องถิ่น
4. นักพัฒนาชุมชน
5. ทหาร ตำรวจ
6. เจ้าหน้าที่ในองค์กรพัฒนาเอกชน
7. เจ้าหน้าที่ในบริษัทเอกชนด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชุมชนสัมพันธ์ และด้านการวิเคราะห์ นโยบายและแผน


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
วัน-เวลานอกราชการ เรียนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.00-18.30 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายสามัญหรือเทียบเท่ารวมถึงสายอาชีพ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
5. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด