ปีการศึกษา 2/2560

คณะที่เปิดสอน
คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์

คณะนิติศาสตร์
- สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์
- สาขาดนตรีสมัยนิยม

คณะรัฐศาสตร์
- สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
- สาขาวิชาการจัดการบริหารท้องถิ่น
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์

Didyasarin International College
- International Business Management
国际商业管理

- Business Chinese
商务汉语

- English (International Program) Five-Year Program)
英语(国际课程 )(五年制)

- Tourism Industry (Airline Business)
旅游业(航空商务)

รายละเอียดการรับสมัคร
- กำหนดการและรายละเอียด
- ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ทุนการศึกษาและโควต้าพิเศษ

บริการนักศึกษา/สิ่งอำนวยความสะดวก

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2/2560

• สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

UNDERGRADUATE APPLICATION FORM

  วันที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (รับสมัครนักศึกษาทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ยกเว้น
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันหยุดสิ้นปี
วันที่ 1 มกราคม 2561 วันขึ้นปีใหม่
วันที่ 13 เมษายน 2561 วันสงกรานต์ ในวันดังกล่าวหยุดรับสมัครนักศึกษา)


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

คณะบริหารธุรกิจ

 
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • ภาคปกติ และภาคสมทบ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • ภาคปกติ และภาคสมทบ
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 • ภาคปกติ และภาคสมทบ
 • สาขาวิชาการบัญชี
 • ภาคปกติ และภาคสมทบ
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • ภาคปกติ
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
 • ภาคปกติ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์
 • ภาคปกติ

  คณะนิติศาสตร์

   
 • สาขาวิชานิติศาสตร์
 • ภาคปกติ  (พุธ - อาทิตย์)  
  ภาคสมทบ (เสาร์ - อาทิตย์)

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  ภาคปกติ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •  

  คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์

  ภาคปกติ
 • สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม  (POP MUSIC)
 •  

  คณะรัฐศาสตร์

   
 • สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
 • ภาคปกติและภาคสมทบ  
 • สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
 • ภาคปกติ   
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • ภาคปกติ

  คณะนิเทศศาสตร์

   ภาคปกติ
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 •  

  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

   ภาคปกติ
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
 •  
 • สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 •  
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจการบิน)
 •  

  คุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษา

  คุณสมบัติทั่วไป

  1. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางวินัย
  2. ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็น ลหุโทษ
  3.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรค ต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ


  คุณวุฒิทางการศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเป็นผู้กำลังศึกษา และรอผลการสอบหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเป็นผู้กำลังศึกษาและรอผลการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร หรือการศึกษาอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้


  การเทียบโอนวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตทุกคณะ ทุกสาขาวิชา

  1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาใดก็ได้ สามารถเทียบโอนเข้าศึกษาได้ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ที่เปิดสอนไปแล้ว 2 ปี เท่านั้น
  2. ผู้ที่ผ่านการศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาระดับอุดมศึกษา สามารถเทียบโอนเข้าศึกษาได้ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ที่เปิดสอนไปแล้ว 2 ปี เท่านั้น
  3. มีเนื้อหาวิชาเทียบเคียงกันได้หรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา ที่ขอเทียบโอน
  4. เป็นรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่า C หรือแต้มระดับคะแนน 2 หรือเทียบเท่า
  5. ยื่นคำร้องขอเทียบโอนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดเรียนภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษาแรก ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
  6. ผลการเทียบโอนตามที่คณะกรรมการเทียบโอนประจำคณะดำเนินการเทียบโอนถือเป็นที่สิ้นสุด


  วิธีการสมัคร

  1. ผู้สมัครสามารถซื้อใบสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ราคาชุดละ 200 บาท และยื่นใบสมัคร โดยตรงที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคารยูพลาซ่า ชั้น 2 หรือ
  2. ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ http://www.hu.ac.th หรือ
  3. App Store Hatyai University เลือก Admission


  วิธีการคัดเลือก

  พิจารณาผลการเรียนและการสอบสัมภาษณ์ หรือการสอบข้อเขียนแล้วแต่กรณี ตามการพิจารณา ความเหมาะสมของกรรมการประจำสาขาวิชา และคณะกรรมการรับสมัคร โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง


  กำหนดการสอบสัมภาษณ์หรือการสอบข้อเขียน

  วันที่ยื่นใบสมัคร (กรณีมีหลักฐานการสมัครครบถ้วนตามที่กำหนด)


  วันประกาศผลการสอบคัดเลือก

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกภายใน 7 วัน นับจากวันสอบสัมภาษณ์ หรือวันสอบข้อเขียน


  หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร ประกอบด้วย

  1. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ ร.บ.) ต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  5. สำเนาวุฒิบัตร, สำเนาเกียรติบัตร ( ถ้ามี ) จำนวน 1 ชุด
  6. ใบรายงานผลการศึกษาที่สถาบันเดิมออกให้อย่างเป็นทางการ (Official Transcript) ต้นฉบับพร้อมสำเนา (กรณีเทียบโอน) จำนวน 4 ฉบับ
  7. คำอธิบายรายวิชา (Course Description) ของรายวิชาที่ต้องการเทียบโอน จากสถาบันเดิม (กรณีเทียบโอน) จำนวน 1 ชุด


  จำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตามหลักสูตร

  ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต หรือ 150 หน่วยกิต (ตามเกณฑ์แต่ละหลักสูตร)


  กำหนดวันเปิดภาคการศึกษา

  เปิดเรียน ภาคปกติ วันพุธที่ 10 มกราคม 2561
  เปิดเรียน ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561

  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  ส่วนงานรับสมัคร ฝ่ายรับสมัครและกิจกรรมทางการตลาด สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทร.0-7420-0300 หรือ http://www.hu.ac.th