ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554  จำนวน    63   ทุน  ดังต่อไปนี้
ทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์  ดิษยะศริน
ทุนท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  (ทุนสำหรับนักเรียนสถาบันในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์)
ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก 
ทุนเรียนดี   แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ใน  14  จังหวัด  ภาคใต้
ทุนความสามารถพิเศษ  ด้านดนตรี, ด้านนาฏศิลป์, ด้านผู้นำนักศึกษาและด้านอื่น
ทุนโครงการเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุน ศอ.บต.)
ทุนท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามได้ที่ :

ฝ่ายทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เลขที่  125/502  ถนนพลพิชัย  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  90110 
โทรศัพท์  0 – 7420-0300 ต่อ 367, 398   หรือ  0 - 7420 – 0367 และ 0-7420-0398   
โทรสาร  0 - 7442 – 5467,  0-7420-0345 หรือ  www.hu.ac.th
 
ทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์  ดิษยะศริน  สำหรับหลักสูตร  4  ปี  จำนวน  6   ทุน เป็นทุนสนับสนุนให้แก่ ^กลับสู่ด้านบน

เป็นทุนสนับสนุนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีนักเรียนมาศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จำนวนมากใน ปีการศึกษา 2553  จำนวน 6 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 ทุน ดังนี้

 • โรงเรียนนราธิวาส  จังหวัดนราธิวาส 
 • โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล  จังหวัดปัตตานี 
 • โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย  จังหวัดสงขลา
 • โรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา 
 • โรงเรียนวิเชียรมาตุ  จังหวัดตรัง
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย  จังหวัดนราธิวาส
 
  คุณสมบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
 
 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
  ตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม  (G.P.A)  ไม่ต่ำกว่า  2.50 ใน  5  ภาคเรียนสุดท้ายหรือ  6  ภาคเรียน
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี  มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา โดยได้รับการรับรองจากผู้บริหารของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่
 
ทุนท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  ^กลับสู่ด้านบน

จำนวน 10 ทุน เป็นทุนสนับสนุนสำหรับนักเรียนโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์  เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  ดังนี้

1.สำหรับนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ  ประเภทเรียนดีกิจกรรมเด่น  จำนวน  5  ทุน 

คุณสมบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 1.   มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม  (G.P.A)ไม่ต่ำกว่า  3.50 ใน  5  ภาคเรียนสุดท้าย หรือ  6  ภาคเรียน
 2. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย  และให้ความร่วมมือ ในการทำกิจกรรมของโรงเรียน
  และสถาบันในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์
 3. ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการการคัดเลือกของโรงเรียน
 
2.สำหรับนักเรียนโรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์บริหารธุรกิจ ประเภทเรียนดีกิจกรรมเด่น  จำนวน  5  ทุน 

คุณสมบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
 1. มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม  (G.P.A)ไม่ต่ำกว่า  3.50 ใน  3  ภาคเรียนสุดท้ายหรือ  4  ภาคเรียน (จำนวน 3 ทุน)
 2. หรือมีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม  (G.P.A) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ใน  3  ภาคเรียนสุดท้าย หรือ 4  ภาคเรียน  (จำนวน  2  ทุน)
 3. เป็นนักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย  และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของโรงเรียนและโรงเรียนสถาบัน
  ในเครือหาดใหญ่อำนวยวิทย์
 4.  ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการการคัดเลือกของโรงเรียน
 
ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก ^กลับสู่ด้านบน

จำนวน 15  ทุน เป็นทุนสนับสนุนสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดังนี้

 1. ประเภทกีฬาฟุตบอล  จำนวน  4  ทุน
 2. ประเภทกีฬาวอลเลย์บอล (หญิง) จำนวน  2  ทุน
 3. ประเภทกีฬาเปตอง  จำนวน 2  ทุน
 4. ประเภทกีฬาบาสเกตบอล (ชาย) จำนวน 4  ทุน
 5. ประเภทกรีฑา (วิ่ง) จำนวน  2  ทุน
 6. ประเภทอื่น ๆ จำนวน 1 ทุน
 

คุณสมบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย  หรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  หรือระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ  (ปวช.)  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 2. มีประวัติผลงานและความสามารถด้านกีฬาโดดเด่น  โดยได้รับรางวัล 1 – 3  ในระดับจังหวัด,  เยาวชนแห่งชาติ, 
  เขตการศึกษา, กีฬาแห่งชาติหรือนานาชาติ
 3.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 
ทุนเรียนดี   แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ใน  14  จังหวัด  ภาคใต้ จำนวน  7 ทุน       ^กลับสู่ด้านบน
 

คุณสมบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย  หรือสำเร็จการศึกษาใน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือ เทียบเท่า
 2. นักเรียนต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (G.P.A)  ดังนี้  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า  3.00  ใน  5  ภาคการศึกษาหรือ  6  ภาคการศึกษา 
  - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า  3.50  ใน  3  ภาคการศึกษาหรือ  4  ภาคการศึกษา 
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี  มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา 
 
ทุนความสามารถพิเศษ  ด้านดนตรี, ด้านนาฏศิลป์, ด้านผู้นำนักศึกษาและด้านอื่น ๆ  จำนวน 5 ทุน  ^กลับสู่ด้านบน
 

คุณสมบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย  หรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 
 2. นักเรียนต้องมีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม  (G.P.A) ไม่ต่ำกว่า  2.50  ใน  5  ภาคการศึกษาหรือ  6  ภาคการศึกษา
 3. นักเรียนจะต้องมีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นในด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ ผู้นำนักศึกษา ด้านอื่น ๆ และหรือ เคยได้รับรางวัลประเภทเยาวชนดีเด่นในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติ โดยมีหลักฐานการได้รับรางวัลต่าง ๆ
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดี  มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
 
ทุนโครงการเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุน ศอ.บต.) ^กลับสู่ด้านบน

จำนวน 10  ทุน   สำหรับหลักสูตร 4 ปี    เป็นโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา(อ.เทพา, อ.สะบ้าย้อย, อ.นาทวีและอ.จะนะ)

 

คุณสมบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
  ตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. เป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 3. มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม(G.P.A)  ไม่ต่ำกว่า  2.50 ในภาคการศึกษาหรือ  6  ภาคการศึกษา
 4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 
ทุนท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน  ^กลับสู่ด้านบน

จำนวน 10 ทุน สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน หลักสูตรนานาชาติ

 

คุณสมบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาระดับ
  มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. มีระดับผลการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสะสม(G.P.A)  ไม่ต่ำกว่า  2.50 ใน 5  ภาคเรียนสุดท้ายหรือ  6  ภาคเรียน
 3. ผ่านการสอบคัดเลือก และการทดสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือ นำผลทดสอบ TOEFL หรือ IELTS
  ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำหนด 
 4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
 

เงื่อนไขสำหรับผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา  ระดับปริญญาตรี

^กลับสู่ด้านบน
 1. เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษาในปีการศึกษา  2551  และให้ต่อเนื่องไปจนจบหลักสูตร  4  ปี  หรือหลักสูตรต่อเนื่อง  2  ปี  สำหรับนักศึกษาทุกคณะ / สาขาวิชา
 2. นักศึกษาจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (G.P.A) ในระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับทุนในแต่ละประเภท  ดังนี้

  2.1  ทุนท่านอาจารย์ประดิษฐ์  ดิษยะศริน  ในแต่ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
  2.2  ทุนท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน  ในแต่ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า  3.00 
  2.3  ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก  ในแต่ละปีการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2.00
  2.4  ทุนเรียนดี  แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ใน  14 จังหวัดภาคใต้  ในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า  3.00 
  2.5 ทุนความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์  ด้านผู้นำนักศึกษาและด้านอื่น ๆ ในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2.75
  2.6 ทุนโครงการเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุน ศอ.บต.) ในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 
  2.7 ทุนท่านอาจารย์ประณีต  ดิษยะศริน วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ในแต่ละภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75


 3. นักศึกษาจะต้องให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 4. นักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทุกประเภท (ยกเว้นทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก) จะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 6-8 ชั่วโมง นอกเหนือจากเวลาเรียน ประจำภาคการศึกษา
 5. นักศึกษาต้องเข้าร่วมการฝึกซ้อม, เก็บตัวและการแข่งขันกีฬาตามโครงการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำหนด  (เฉพาะทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก)
 6. นักศึกษาต้องมีความประพฤติดีและปฏิบัติตนอยู่ในกฎ  ระเบียบของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่อย่างเคร่งครัด 
 7. นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามหลักสูตร 
 8. ไม่มีค่าครองชีพและค่าที่พัก
 9. สำหรับนักศึกษาที่ขอสละสิทธิ์การรับทุน (ด้วยตนเอง) ทุกกรณีต้องคืนเงินในส่วนของค่าเล่าเรียนทุกภาคการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
  คืนให้แก่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 10. ในกรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไปเรียบร้อยแล้ว  โดยยังได้รับทุนการศึกษาอยู่ แต่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทราบภายหลังว่านักศึกษา
  กระทำผิดเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่อาจยกเลิกทุนและให้นักศึกษารับผิดชอบต่อค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นด้วยตนเอง
การระงับทุน 
      เงื่อนไขสำหรับผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา  ระดับปริญญาตรี
 

การรับสมัคร

^กลับสู่ด้านบน

ผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาทุกประเภท  ให้ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง  หรือทางไปรษณีย์  ตั้งแต่  บัดนี้  ถึง  15  กุมภาพันธ์  2554 กรณีสมัครด้วยตนเอง
ให้ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่  ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (
Student  One Stop Service Center : SOS)   ชั้น 2   อาคาร  U Plaza  สำหรับทุนโครงการเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ทุน ศอ.บต.)  กำหนดการรับสมัครให้ดูประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ  www.mua.go.th

 
ประกาศผลการคัดเลือก

          ในวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำหนด  โดยจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หรือที่  www.hu.ac.th

 
 
รายงานตัวและลงทะเบียนเรียน
 

           ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภท  จะต้องมารายงานตัวต่อฝ่ายทุนการศึกษา  และลงทะเบียนเรียน  ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student  One Stop Service Center : SOS)   ชั้น 2   อาคาร  U Plaza   มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น   มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุน