กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) Student Loan Fund
“มอบโอกาสเยาวชนสู่อุดมศึกษา”

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1 หลักสูตร  4  ปี และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปีภาคปกติ/ภาคสมทบ

 

 วัตถุประสงค์
     เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้กู้ยืมสำหรับเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น ในการครองชีพระหว่างการศึกษาอันจะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับความเป็นอยู่ ของประชาชน
 
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้ยืม ทั้งผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องและกู้รายใหม่

1. มีสัญชาติไทย
2. รายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาท ต่อปี กรณีผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่อง กรณีกู้รายใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

2.1 รายได้รวมของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของบิดาและมารดา ในกรณีที่บิดา มารดา เป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง
2.2 รายได้รวมของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ใช้อำนาจปกครองมิใช่บิดามารดา
2.3 รายได้รวมของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืม รวมกับรายได้ของคู่สมรส ในกรณีที่ผู้ขอกู้ยืมได้ทำการสมรสแล้ว

3. ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
4. ไม่เป็นผู้ที่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา
5. ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้ กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. เป็นผู้มีผลการเรียนดี หรือผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถาบันการศึกษา
8. ผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาขั้นร้ายแรงหรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
9. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโรงเรียน สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา ที่อยู่ในสังกัดการควบคุมหรือกำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงหรือส่วนราชการอื่น ๆ รัฐวิสาหกิจ
10. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระอีก 15 ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี (อายุไม่เกิน 43 ปี)

 

 วิธีการขอกู้ยืม

1. รับแบบคำขอกู้ยืม กองทุน (กยศ.) ในวันรายงานตัว และลงทะเบียนเรียน ณ ห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่
2. กรอกแบบคำขอกู้ยืม กองทุน (กยศ.) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (ตัวอย่างที่บอร์ดหน้าห้องรับสมัคร)
3. ยื่นแบบคำขอกู้ยืม กองทุน (กยศ.) พร้อมหลักฐานต่าง ๆ  (ที่ระบุไว้ในแบบคำขอกู้ยืมหน้าแรก) ณ ห้อง One-Stop-Service (อาคาร U-Plaza) ในวัน เวลาที่กำหนดไว้ (ไม่มายื่นถือว่าสละสิทธิ์)
4. ทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ พร้อมบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ไม่มาทำสัญญาถือว่าสละสิทธิ์  (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

     ** การกรอกข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงจะถือว่าให้ข้อมูลเป็นเท็จอาจมี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา**

 
สำหรับนักศึกษาที่จะสมัครขอกู้รายใหม่ (ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนฯ กยศ. มาก่อน)
 

1. รับแบบคำขอกู้ กองทุน (กยศ.) ได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา ตามวันเวลาในประกาศ (ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี)
2. กรอกแบบคำขอกู้ยืม กองทุน (กยศ.) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (ตัวอย่างที่บอร์ดหน้าห้องรับสมัครและอาคารศูนย์กีฬา)
3. ยื่นแบบคำขอกู้ยืม กองทุน (กยศ.) พร้อมหลักฐานต่าง ๆ (ที่ระบุไว้ในแบบคำขอกู้ยืมหน้าแรก) ณ ห้อง One-Stop-Service (อาคาร U-Plaza) ในวัน เวลาที่กำหนดไว้ หากไม่ยื่นถือว่า  สละสิทธิ์
4. เข้ารับการสัมภาษณ์กับคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนฯของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตามวัน เวลาที่กำหนดในประกาศ (รายละเอียดที่บอร์ดฝ่ายทุนการศึกษา)
5. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนฯ ออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาที่ขอกู้รายใหม่
6. ผู้ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมรายใหม่  ทำสัญญาตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำหนด
ไม่มาทำสัญญา ถือว่าสละสิทธิ์ (รายละเอียดที่บอร์ดฝ่ายทุนการศึกษา)

  หมายเหตุ 
  1. กำหนดการต่าง ๆ จะประกาศผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่และ หน้า E-Service ของนักศึกษา
2.  การกรอกข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงจะถือว่าให้ข้อมูลเป็นเท็จอาจมี ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา**
 
 เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาการยื่นแบบขอกู้/การค้ำประกัน

(ให้นักศึกษาเรียงเอกสารตามลำดับ จากข้อ 1-13)

1.   รูปถ่ายของผู้ยื่นคำขอกู้ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  1  รูป (แต่งชุดนักศึกษา)
2.   ข้อมูลตามแบบคำขอกู้  (กยศ.101-1  ถึง  กยศ.101-4)
3.   หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้  (กยศ.102)  หรือ
4.   หนังสือรับรองเงินเดือนของบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง (เป็นเอกสารที่รับรองโดยหน่วยงานต้นสังกัดเท่านั้น)
5.   หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนวหรืออาจารย์ที่ปรึกษา (กยศ.103) ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
6.   แผนผังแสดงที่อยู่อาศัยของบิดามารดา  หรือผู้ปกครอง
7.   หนังสือรับรองการอยู่หอพักของผู้ยื่นขอกู้ (สำหรับนักศึกษาที่เช่าหอพักหรือบ้านเช่า)
8.   รูปถ่ายลักษณะที่อยู่อาศัยของบิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง (ต้องถ่ายให้เห็นลักษณะของที่อยู่อาศัยและบ้านเลขที่)
9.   หนังสือแสดงความคิดเห็นของบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองและผลการสัมภาษณ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ อาจารย์ผู้สัมภาษณ์
10. สำเนาเอกสารของผู้ยื่นขอกู้ (อย่างละ 1 ฉบับ)
      -   สำเนาทะเบียนบ้าน
      -   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      -   สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่  คือใบ รบ.) (สำหรับนักศึกษาเก่า  คือ ใบเกรดเทอมล่าสุด)
      -  สำเนาสัญญากู้ยืมเงินกองทุนฯ ปีล่าสุดหรือหนังสือรับรองการเป็นผู้กู้ยืมรายเก่าจากสถานศึกษาเดิม (สำหรับนักศึกษาใหม่)
      -  สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์โครงการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (สมุดยังใช้งานได้)
11.  เอกสารของบิดาและมารดาหรือผู้ปกครอง (อย่างละ 1 ฉบับ)
      -  สำเนาทะเบียนบ้าน
      -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      -  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  (ถ้ามี)
     -  สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีบิดาหรือมารดาเสียชีวิต)  ให้บิดาหรือมารดาที่ยังมีชีวิตอยู่รับรองสำเนาถูกต้อง
      -  สำเนาทะเบียนหย่า  (กรณีบิดา มารดา  จดทะเบียนสมรสและหย่าร้างกัน) ให้บิดาหรือมารดาที่นักศึกษาอยู่ด้วย  เป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง
12.  เอกสารของผู้รับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้  (เป็นบุคคลเดียวกับที่ลงลายมือชื่อใน กยศ.102)
      -  สำเนาทะเบียนบ้าน
      -  สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ กรณีบัตรข้าราชการหมดอายุ ให้ใช้หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการจากหน่วยงานต้นสังกัด
13.  ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันในสัญญา ไม่ใช่บิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง ที่ผู้ขอกู้ กรอกข้อมูล ใน กยศ.101-1 ถึง กยศ.101-4) ต้องแนบเอกสารของผู้ค้ำประกัน  อย่างละ 1 ฉบับ ดังนี้
      -  สำเนาทะเบียนบ้าน
      -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      -  สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
      -  หนังสือรับรองเงินเดือน
หมายเหตุ   
1.   นักศึกษาต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องสมบูรณ์ด้วยลายมือตัวบรรจง 
2.   เอกสารที่แนบต้องถ่ายสำเนาลงกระดาษ  A4 และถ่ายให้ชัดเจน
3.   สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อโดยเจ้าของเอกสารเท่านั้น
4.   หากมี กยศ.102 แล้ว  ไม่ต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือน และหากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนจะมีผลให้การพิจารณา อนุมัติเงินกองทุนล่าช้า

 
 ผู้กู้ยืมมีหน้าที่ชำระเงินกองทุนฯ เมื่อ

1. ผู้กู้ยืมที่สำเร็จการศึกษา/เลิกการศึกษาแล้ว เป็นเวลา 2 ปี (นับจากปีที่เลิกหรือจบการศึกษา)
2. ผู้กู้ยืมที่ยังศึกษาอยู่และเคยกู้ยืมเงินกองทุนฯ แต่ไม่ประสงค์จะกู้เงินอีกต่อไปโดยมีระยะเวลาที่ไม่กู้ติดต่อกัน 2 ปี และไม่แจ้งสถานภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา ให้ธนาคารทราบจะถือว่าเป็นผู้กู้ที่ครบกำหนดชำระหนี้ด้วย

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ถามตอบข้อสงสัย
 
ถาม  จะได้รับเงินค่ายืนยันสิทธิ์คืนเมื่อไหร่?
ตอบ  เมื่อทำสัญญาฯ และกองทุนฯ โอนเงินให้มหาวิทยาลัยแล้ว คงต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ ค่อนข้างนานมาก ประมาณ 3-4 เดือน

ถาม  จะได้รับเงินค่ายืนยันสิทธิ์คืนด้วยวิธีไหน?
ตอบ  มหาวิทยาลัยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากกองทุนฯ ของนักศึกษา

ถาม   ถ้าเรียนไปเกรดเฉลี่ยไม่ถึง (Retired) จะมีผลอย่างไร?
ตอบ  ต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาทันที  และถ้าต้องการเรียนใหม่ ก็จะกู้ยืมได้เฉพาะปีที่เหลือจากปีที่ถูกพ้นสภาพแล้วตามหลักสูตร และถ้ายังไม่สำเร็จการศึกษา ปีที่เหลือดังกล่าวต้องจ่ายเงินสด ด้วยตนเองในส่วนของค่าเทอม

ถาม  แล้วนักศึกษาจะทราบข่าวประชาสัมพันธ์ของฝ่ายทุนการศึกษาได้ที่ไหน?
ตอบ ศึกษาได้ที่บอร์ดอาคาร 1 ชั้น 1(บอร์ดกระจก) /บอร์ดหน้าห้องสำนักพัฒนานักศึกษา 1 (อาคารศูนย์กีฬาและกิจการ นักศึกษา) และหน้าข่าวสารในระบบ E-Service และ Website มหาวิทยาลัย

ถาม  ถ้าในระหว่างศึกษาอยู่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวจะต้องทำอย่างไร?
ตอบ  ต้องนำหลักฐานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว ทั้งการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล การเปลี่ยนแปลงที่อยู่  เป็นต้น  เพื่อมาขอกรอกแบบฟอร์ม กยศ. 108 แจ้งการ เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่งแก่ธนาคารกรุงไทย  จำกัด(มหาชน) ทราบ
ถาม  แล้วยื่นแบบคำขอกู้ยืมกองทุน (กยศ) และเอกสารที่ไหน?
ตอบ
  ยื่นที่ห้อง One-Stop-Service (อาคาร U-Plaza) ในวัน  เวลาที่กำหนดไว้

ถาม  ถ้าทำสัญญาฯกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายรายเดือนหรือเปล่า?
ตอบ
  ได้ทุกคน คนละ 2,000 บาทต่อเดือน (เป็นงบที่กองทุนฯ สำนักงานใหญ่ กำหนดให้)

ถาม  จะทำสัญญาฯ เมื่อไหร่?
ตอบ  จะประกาศให้ทราบอีกครั้งผ่าน Website (คาดว่าประมาณเดือน มิถุนายน-กรกฎาคมของทุกปี เพราะมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ต้องรอสัญญาฯ และงบประมาณจากกองทุนฯ สำนักงานใหญ่ก่อน  และจะแจ้งให้ทราบที่บอร์ดฝ่ายทุนการศึกษา และ Website)

ถาม  การทำสัญญาฯ ต้องพาพ่อกับแม่มาด้วยหรือไม่  ถ้ามาไม่ได้ทำอย่างไร?
ตอบ  ต้องพาพ่อกับแม่ มาด้วยทุกครั้งเมื่อทำสัญญาฯ แต่ถ้ามาไม่ได้ ให้พาผู้ปกครองหรือญาติที่อุปการะเลี้ยงดูนักศึกษา มาแทนในวันทำสัญญาฯ ถ้าผู้ปกครองแต่งงานแล้วให้พาคู่สมรสของผู้ปกครองมาด้วย

ถาม  ใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารอะไร?
ตอบ  ใช้บัญชีของธนาคารกรุงไทย  บัญชีโครงการกองทุนฯ ของนักศึกษาที่มีอยู่แล้ว แต่ต้องตรวจสอบก่อนว่า บัญชียังใช้ได้อยู่หรือไม่ โดยติดต่อสอบถามที่ธนาคารกรุงไทย สาขาใดก็ได้

ถาม  ถ้าบัญชีเก่าใช้ไม่ได้แล้วจะทำอย่างไร?
ตอบ  ติดต่อธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีครั้งแรกทันที หรือเปิดบัญชีใหม่ และต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเปิดบัญชีตามที่ธนาคารเรียกเก็บ โดยเปิดบัญชีแบบออมทรัพย์

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  :
ฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา  อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 367  หรือ  0-7420-0367  ต่อ  181  โทรสาร  0-7442-5467, 0-7420-0375 
หรือ  www.hu.ac.th

 
  ก. กู้หนูเดือดร้อน
ย. ยืมก่อนผ่อนทีหลัง
ศ. ศึกษาคือพลัง สร้างขุนคลังแห่งปัญญา