ต้นคิด Media&Graphic Design เป็นบริษัทจำลองสังกัดสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้บริการด้านการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ครบวงจร ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย และงานอีเวนท์ โดยให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐบาล รวมถึงเอกชนภายนอก และยังมุ่งหวังที่จะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการการผลิตสื่อแก่ชุมชน และสังคม โดยเน้นการให้บริการที่เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่าสูงสุด ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ อีกทั้งยังคงไว้ด้วยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ตรงเวลา และงานออกแบบที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ภายใต้แนวคิดที่ว่า
“ต้นคิด คิดทางออกในการผลิตสื่อ”
 
 
   
   
   
Copyright © 2011 Tonkit Media & Graphic Design.
 
facebook