กระแสของ Digital Disruption กระทบกับชีวิตของทุกคน เทคโนโลยีดิจทัลที่มาแรงเช่น Big Data, AI จะมีผลกระทบกับธุรกิจ สังคมและผู้คนอย่างไรในทศวรรษหน้า เยาวชนจะต้องเตรียมตัวและพัฒนาตนเองอย่างไร เพื่อสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และทันกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้

        

แนะนำวิทยากร

ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์

         มีผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้นำ และนวัตกรรมขององค์กร มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ์ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาองค์กร ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์