สังคมวัยรุ่น เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ คือ ก้าวแรกของชีวิตมหาวิทยาลัย ที่รอให้ลอง และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ยุคที่การสื่อสารเข้าถึงได้รวดเร็ว การเลือกที่จะกำหนดเป้าหมายให้กับตัวเอง กำหนดอนาคตด้วยตัวเอง จึงเป็นสิ่งสำคัญ แล้วคุณละพร้อมเจอกับชีวิตวัยรุ่นของคุณแล้วหรือยัง?

        

แนะนำวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาศ ปานเจี้ยง

  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วุฒิบัตร หลักสูตรพัฒนานักบริหารอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Psychology) Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศมาเลเซีย