:: ข้อมูลทั่วไป ::

 :: หน้าแรก 
:: หน้าหลัก

 :: ประวัติตำบล
 :: ประวัติหมู่บ้าน
 :: สภาพทั่วไป
 :: ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ
 :: โบราณสถานโบราณวัตถุ

 :: แหล่งท่องเที่ยว
 :: ของฝากจากท้องถิ่น

:: กลุ่มกิจกรรม ::

 :: เศรษฐกิจชุมชน
 :: สาธารณสุข
 :: สิ่งแวดล้อม
 :: ศิลปวัฒนธรรม
 :: SML
 :: เอกสารท้องถิ่นของเรา

        :: ค่ายเรียนรู้ ::
 :: โครงสร้าง
 :: กฎระเบียบ
 :: ตารางปฏิบัติงาน
 :: ชาวค่ายเรียนรู้
 :: ภาพกิจกรรม  
:: จากปลายปากกา ::
 :: สุไหงอุเปที่รัก
 :: 
สุไหงอุเปสู่ทุ่งหว้า

 ::
หนุ่มสาวค่ายเรียนรู้

 :: คุณค่าของเวลา
 

::โครงการเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชน'48 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล นำโดย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ::
       
            

SML คือ เงินที่หมู่บ้านได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อให้คนในชุมชนนำไปแก้ไขปัญหาส่วนรวมในการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ

ความหมายของ S-M- L
S (Small) คือ หมู่บ้านขนาดเล็ก ประชากรไม่เกิน 500 คน ได้งบประมาณ 200 ,000 บาท
M (Medium) คือ หมู่บ้านขนาดกลาง ประชากร 501-1 , 000 คน ได้งบประมาณ 250 ,000 บาท
L (Large) คือ หมู่บ้านขนาดใหญ่ ประชากร 1 , 001 คนขึ้นไป ได้งบประมาณ 300 ,000 บาท


วิธีการดำเนินงาน

การคัดเลือกคณะทำงานของหมู่บ้าน


การคัดเลือกและให้ความเห็นชอบโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน
 
การกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ การกำหนดผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายจากบัญชีของ
หมู่บ้าน/ชุมชน
 
การกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่าย
 
การกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามและรายงานผลการคัดเลือกคณะทำงานของหมู่บ้าน คุณสมบัติของคณะทำงานของหมู่บ้าน มีดังนี้
1.เป็นคนไทย
2.อายุ 20 ปีขึ้นไป
3.ต้องอยู่ในหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือนและต้องมีความสมัคร มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม

จำนวนคณะทำงานของหมู่บ้าน
-หมู่บ้านขนาดเล็ก (S)         9-11 คน
-หมู่บ้านขนาดกลาง (M)     11-13 คน
-หมู่บ้านขนาดใหญ่ ( L )     13-15 คน

การคัดเลือกและให้ความเห็นชอบโครงการของหมู่บ้าน/ชุมชน
1.การับฟังปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเสนอความต้องการหรือปัญหาแก่ชุมชน ชุมชน
2. การคัดเลือกโครงการของหมู่บ้าน
•  จัดกลุ่มปัญหา/โครงการ การจัดลำดับความสำคัญโดยการจัดกลุ่มว่าเป็นปัญหาส่วนรวมหรือส่วนตัว จัดลำดับตามความสำคัญ ความเร่งด่วน ประโยชน์ ความคุ้มค่า และเงินที่ต้องใช้
•  คัดเลือกโครงการ โดยการลงคะแนนเพื่อคัดเลือกโครงการ โดยผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนคือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

การกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการ
•  หัวหน้าคณะผู้รับผิดชอบโครงการ
•  ตัวแทนจากคณะทำงานของหมู่บ้าน/ชุมชน
•  ตัวแทนจากฝ่ายควบคุม/ตรวจสอบ การกำหนดผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายจากบัญชีของหมู่บ้าน/ชุมชน
•  ผู้ที่ถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
•  ตัวแทนจากคณะทำงานของหมู่บ้าน/ชุมชน
•  ตัวแทนจากฝ่ายควบคุม/ตรวจสอบ การกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง ควรมีการเลือกตัวแทนอย่างน้อย 3 คน โดยเลือกจากคณะทำงาน 1 คน และประชาชนในหมู่บ้าน 2 คน

การกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่าย
•  เหรัญญิกหรือผู้ช่วย
•  ตัวแทนในคณะทำงานหรือประชาชนในหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะทำงาน

การกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามและรายงานผล
       คณะทำงานของหมู่บ้านจะจัดทำ “ รายงานสรุปการดำเนินงานในรอบปี ” เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมของหมู่บ้านทราบ รวมทั้งรายงานให้หน่วยงานภายนอกและรัฐบาลรับทราบ

" กลุ่ม SML "

 

 

 
 

                                           Copyright © 2005 www.thungwa.tk Powered by Suphannee Mardyusoh (fee) All rights reserved.