วิทยากร
วันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้ ครั้งที่ 13

Disruptive Marketing (การตลาดพลิกโลก!! ลึก-แรง-เร็ว)
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.00 –16.30 น.
ณ ห้อง Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Disruptive Marketing … พลิกโลก ด้วยกลยุทธ์การตลาดธุรกิจต้องพร้อมจะพลิกแผน พลิกเกมกลยุทธ์ เพื่อให้ทันคู่แข่ง ให้รู้ทันคนใช้ ให้เข้าใจคนซื้อ ต้องแตกต่างกว่า ดีกว่า ลึกกว่า รวดเร็วกว่า … ยุคนี้ “ไม่ใช่แค่ชอบ” แต่มัน “ต้องโดน!!”

Consumer Transformation … พลิกแพลง แรงและเร้าใจผู้บริโภค การตลาดเริ่มต้นที่กลุ่มเป้าหมายเสมอ ตลาดยุคนี้เปิดกว้างไปทั่วโลก ทางเลือกมีมากมาย ... ลูกค้าเปลี่ยนใจง่ายและรวดเร็ว แถมยังไปตามกระแส จึงต้องวิเคราะห์ให้ลึก เพื่อให้เข้าใจและรู้เท่าทันกลุ่มเป้าหมาย

Digital Disruption … พลิกเกมส์การตลาด ในยุคดิจิทัล เทคโนโลยีมาเร็ว ไปเร็ว ตามไม่ทันเกมจะพลิก ไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องใช้ให้เป็น ต้องเลือกเครื่องมือ เทคนิคและสื่อที่มีมากมายให้เหมาะสมกับตลาดเป้าหมาย

Disruptive Idea … พลิกวิกฤต ด้วยแนวคิดนวัตกรรม คิดใหม่ - ทำใหม่ อาจไม่พอ แต่ต้องเข้าใจเหตุผล เข้าใจความรู้สึก เข้าใจความคิดของลูกค้า เพราะหลายครั้ง ลูกค้าใช้ทั้งอารมณ์มากกว่าเหตุผลในการตัดสินใจ นวัตกรรมจึงมีส่วนช่วยสร้างความน่าสนใจ ความแปลกใหม่และเรียกร้องความสนใจของลูกค้า

กำหนดการ
วันนักการตลาดสัญจร...ภาคใต้ ครั้งที่ 13

Disruptive Marketing (การตลาดพลิกโลก!! ลึก-แรง-เร็ว)
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 08.00 –16.30 น.
ณ ห้อง Blue Ocean Hall คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน /รับเอกสาร วิดีทัศน์แนะนำ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

09.00 - 09.15 น.

พิธีเปิด กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวเปิดงานโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย กรรมการบริหาร สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

09.15 – 10.15 น.

Disruptive Marketing: พลิกโลก ด้วยกลยุทธ์การตลาด โดย ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

10.30 - 12.00 น.

Consumer Transformation: พลิกแพลง แรงและเร้าใจผู้บริโภค โดย คุณดั่งใจถวิล อนันตชัย COO, Managing Director – INTAGE Thailand

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 14.45 น.

Digital Disruption: พลิกเกมส์การตลาด ในยุคดิจิทัล โดย คุณสุนาถ ธนสารอักษร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แรบบิทส์ เทลล์ จำกัด

15.00 – 16.30 น.

Disruptive Idea: พลิกวิกฤต ด้วยแนวคิดนวัตกรรม โดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

16.30 น.

ปิดงาน

หมายเหตุ**

10.15 – 10.30 น . พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.00 น . พักรับประทานอาหารว่าง

ราคาบัตร 400 บาท

รวมอาหารกลางวัน อาหารว่าง 2 มื้อ และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
พิเศษ ซื้อครบ 5 ใบ รับส่วนลด 10%
(ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปเบิกค่าใช้จ่ายคืนจากหน่วยงานต้นสังกัด)
สำรองที่นั่งและชำระเงินได้ที่

ประมวลภาพกิจกรรมปีที่ผ่านมา

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 12"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 11"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 10"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 9"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 8"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 7"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 6"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 5"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 4"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 3"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 2"

"วันนักการตลาด

สัญจรภาคใต้ ครั้งที่ 1"

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำรองที่นั่งและชำระเงินได้ที่
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานิพัทธ์อุทิศ 2
บัญชีออมทรัพย์
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (วันนักการตลาดภาคใต้)”
เลขที่บัญชี 915-1-38333-0 (พร้อมส่งหลักฐานการ
ชำระเงินมาที่ eMail: smd@hu.ac.th หรือ โทรสาร 0-7420-0308)

สำนักงานเลขานุการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โทร. 0-7420-0300 ต่อ 617, 620

สาขาวิชาการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โทร. 0-7420-0300 ต่อ 611, 612, 632, 633

อ.สิริกาญจน์ พิมพงศ์ไพศาล

โทร. 081-2773797

ผศ.สวย หลักเมือง

โทร. 081-3721630