***ปิดรับสมัคร เฉพาะออนไลน์เท่านั้น

สมัครด้วยตนเอง
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมรับเสื้อและ หมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน (BIB Numbers)
วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 18.00 น. สถานที่ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 20.00 น. สถานที่ อาคารสุราษฎร์ธานี (อาคาร 3)
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 03.00- 06.00 น. สถานที่ อาคารสุราษฎร์ธานี (อาคาร 3)

** สำหรับนักวิ่งที่สมัครออนไลน์
และนักวิ่งที่สมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ รับเสื้อและ หมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน (BIB Numbers)
วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 18.00 น. สถานที่ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 20.00 น. สถานที่ อาคารสุราษฎร์ธานี (อาคาร 3)
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 03.00- 06.00 น. สถานที่ อาคารสุราษฎร์ธานี (อาคาร 3)กองทุนเพื่อการเดิน - วิ่ง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ธนาคาร กรุงไทย
เลขที่บัญชี 961-0-12452-6 // สาขาราษฎร์อุทิศ
ชื่อบัญชี นายนิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว และน.ส.กฤติกา เลขะกุล และนายคัมภีร์ ทองพูน

กำหนดการรับสมัคร


ใบสมัคร: รับได้ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคาร8 ภูเก็ต ชั้น 2
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 16กันยายน พ.ศ. 2560 ในเวลา 9.00-16.00 น. หรือ
ดาวน์โหลด (download) ใบสมัคร/สมัครออนไลน์ได้ที่ www.hu.ac.th/runforpeace

( ปิดรับสมัคร วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 00.00 น. )

***ขออภัยนักวิ่งทุกท่าน ขณะนี้การจองเสื้อเต็มจำนวนแล้ว

วิธีการ/สถานที่รับสมัคร

***ปิดรับสมัคร เฉพาะออนไลน์เท่านั้น

สมัครด้วยตนเอง
ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมรับเสื้อและ หมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน (BIB Numbers)
วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 18.00 น. สถานที่ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 20.00 น. สถานที่ อาคารสุราษฎร์ธานี (อาคาร 3)
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 03.00- 06.00 น. สถานที่ อาคารสุราษฎร์ธานี (อาคาร 3)

** สำหรับนักวิ่งที่สมัครออนไลน์
และนักวิ่งที่สมัครมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ รับเสื้อและ หมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน (BIB Numbers)
วันพฤหัสบดีที่ 14 – วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 20.00 น. สถานที่ อาคารสุราษฎร์ธานี (อาคาร 3)
วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 03.00- 06.00 น. สถานที่ อาคารสุราษฎร์ธานี (อาคาร 3)วัตถุประสงค์

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อรณรงค์และสร้างวัฒนธรรมสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้
3. เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์การไม่สูบบุหรี่
4. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังความสามัคคีในหมู่ประชาชนโดยมีส่วนร่วมกับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในการรวมพลังเพื่อแสดงอุดมการณ์
ความสามัคคีและเจตคติที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม อันนำมาซึ่งสันติสุขต่อไป
5. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดี และเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างคณะ/ ศูนย์/ สำนัก ของ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมให้มีความเข้มแข็งต่อไป
6.รายได้ส่วนหนึ่งมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้


การแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 12 รุ่น ดังนี้

ลำดับที่

บุคคลชาย (Male)

บุคคลหญิง (Female)

1.

อายุไม่เกิน 20   ปี

อายุไม่เกิน 20   ปี

2.

     อายุ 21-30  ปี

     อายุ  21-30  ปี

3.

    อายุ  31-40  ปี

    อายุ  31-40  ปี

4.

   อายุ  41-50  ปี

   อายุ  41-50  ปี

5.

   อายุ  51-60  ปี

   อายุ 51-60  ปี

6.

  อายุ  61 ปีขึ้นไป

  อายุ  61ปีขึ้นไป

การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน   ระยะทาง   10.5 กิโลเมตร   แบ่งออกเป็น  12 รุ่น  ดังนี้

ลำดับที่

บุคคลชาย (Male)

บุคคลหญิง (Female)

1.

อายุไม่เกิน 20   ปี

อายุไม่เกิน 20   ปี

2.

     อายุ 21-30  ปี

     อายุ  21-30  ปี

3.

    อายุ  31-40  ปี

    อายุ  31-40  ปี

4.

   อายุ  41-50  ปี

   อายุ  41-50  ปี

5.

   อายุ  51-60  ปี

   อายุ  51-60  ปี

6.

  อายุ  61 ปีขึ้นไป

  อายุ  61ปีขึ้นไป


การแข่งขันวิ่งฟันรัน   ระยะทาง   4  กิโลเมตร    แบ่งออกเป็น 10  รุ่น  ดังนี้

ลำดับที่

บุคคลชาย (Male)

  บุคคลหญิง (Female)

1.

อายุไม่เกิน 20 ปี

อายุไม่เกิน 20 ปี

2.

อายุ 21-30 ปี

อายุ 21-30 ปี

3.

อายุ 31-50  ปี

อายุ 31-50  ปี

4.

อายุ 51-60 ปี

อายุ 51-60 ปี

5.

อายุ 60 ปี ขึ้นไป

อายุ 60ปี ขึ้นไป


เส้นทางและสถานที่จัดการแข่งขัน


เส้นทางวิ่ง :ฟันรัน
เส้นทางถนนสายเอเชีย พัทลุง-ปัตตานี หน้ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กลับตัวที่อุโมงค์ หน้าร้านอัยธนา บ้านหน้าควนลัง

เส้นทางวิ่ง :มินิมาราธอน
เส้นทางถนนสายเอเชีย พัทลุง-ปัตตานี หน้ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กลับตัวที่แยกทางเข้า ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2029 เทศบาล เมืองควนลัง ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เส้นทางวิ่ง :ฮาล์ฟมาราธอน
เส้นทางถนนสายเอเชีย พัทลุง-ปัตตานี หน้ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าถนนเพชรเกษม กลับตัวที่หน้าห้าง INDEX หาดใหญ่ในทางเข้า ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2029 ข้ามสะพานข้ามคลองภูมินาถดำริ(คลอง ร 1) เลี้ยวกลับ บริเวณแยกท่าเคียน เข้าเส้นทางเดิม จนถึงมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

รางวัลการแข่งขัน


รางวัลการแข่งขันวิ่งฮาล์ฟมาราธอน Half-Marathon 21 km.
- รางวัลชนะเลิศ (Overall) ทั้งประเภทชายและหญิง รับถ้วยรางวัล พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อม เงินรางวัล 2,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 1,500 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 1,000 บาท
- รองชนะเลิศอันดับ 3 รับเงินรางวัล 500 บาท
- ผู้ชนะเลิศประเภทวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ลำดับที่ 1 – 3 ของทุกกลุ่ม อายุ ทั้งชายและหญิง ทั้งหมดจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเหรียญที่ระลึก
- ผู้เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 4-10 ของทุกกลุ่มอายุ ทั้งชายและหญิง ทั้งหมดจะได้รับของที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก

รางวัลชนะเลิศประเภทมินิมาราธอน Mini-Marathon 10.5 km.
- ผู้ชนะเลิศประเภทวิ่งมินิมาราธอน ลำดับที่ 1 – 3 ของทุกกลุ่มอายุ ทั้งชายและหญิงทั้งหมดจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเหรียญที่ระลึก
- ผู้เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 4-10 ของทุกกลุ่มอายุ ทั้งชายและหญิง ทั้งหมดจะได้รับของที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก

ฟันรัน Fun Run 4 km.
- ผู้ชนะเลิศประเภทฟันรัน ลำดับที่1-3 ของทุกกลุ่มอายุ ทั้งชาย และหญิงทั้งหมดจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและเหรียญที่ระลึก
- ผู้เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 4-10 ของทุกกลุ่มอายุ ทั้งชายและหญิง ทั้งหมดจะได้รับของที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก

***หมายเหตุ เหรียญที่ระลึกจำกัดจำนวนประเภทวิ่งฮาล์ฟมาราธอนที่เข้าเส้นชัย 300 คนแรกเท่านั้น ประเภทวิ่งมินิมาราธอนที่เข้าเส้นชัย 300 คนแรกเท่านั้น และประเภทฟันรันที่เข้าเส้นชัยประเภท 900 คนแรกเท่านั้น

รางวัลการประกวดแฟนตาซี 3 รางวัล

ค่าสมัครในการเข้าร่วมแข่งขัน

- วิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร (พร้อมเสื้อ 1 ตัว) คนละ 350 บาท
- วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร (พร้อมเสื้อ 1 ตัว) คนละ 300 บาท
- เดิน-วิ่ง ฟันรัน ระยะทาง 4 กิโลเมตร (พร้อมเสื้อ 1 ตัว) คนละ 250 บาท
- นักเรียน/ นักศึกษา (ไม่มีเสื้อ) คนละ 100 บาท

***หมายเหตุ

ผู้ชนะการแข่งขันทุกคน ทุกลำดับ ทุกประเภท ต้องแสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการ ดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยส่วนราชการที่ระบุ วัน/เดือน/ปีเกิด
2. หลักฐานหรืออุปกรณ์ที่ผู้จัดกำหนดให้ครบและถูกต้อง หากผู้ใดไม่พร้อมที่จะแสดงหลักฐานดังกล่าว ผู้นั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในทันที
- กรณีประท้วงผลการแข่งขันจะประท้วงได้ภายใน 30 นาทีหลังเข้าเส้นชัย โดยผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น และผู้ประท้วงจะต้องวางเงินประกัน 500 บาท ถ้าการประท้วงไม่เป็นผลเงินดังกล่าวจะถูกยึดโดยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
- ผู้ประสานงานหลักในการดำเนินงานโครงการ เดิน-วิ่ง ม.หาดใหญ่ เพื่อสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้ และรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ ครั้งที่ 5 “ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”ประกอบด้วย
- ผศ.นุกูล ชิ้นฟัก โทร.081-4315815
- อาจารย์สุพรรณี หมาดยุโส๊ะ โทร.089-2997036
- อ.นที เหมันต์ โทร.081-6098336
- อาจารย์สุนิตดา ชูสวัสดิ์ โทร.088-6320707
หรือที่ สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ 074-200-300 ต่อ 248, 504