โครงการในอนาคต


>> การเปิดหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านศิลปศาสตร์
>> โครงการสนับสนุนทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกแก่บุคลากร
>> โครงการเร่งรัดการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
>> โครงการเข้าสู่ความเป็น eUniversity อย่างสมบูรณ์
>> โครงการพัฒนาการศึกษาตามแนวทางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และสหกิจศึกษา
>> โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ เช่น การบัญชี คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
>> โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ในบางประเภทที่มีศักยภาพ เช่น บาสเกตบอล เปตอง และกรีฑาบางประเภท
>> โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา(ต่อเนื่อง)
>> โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา(อาคาร2) และปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย (Master Plan)
>> โครงการพัฒนาสำนักฝึกอบรมและการบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
>> โครงการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award: TQA) และแนวทางการสร้างแบรนด์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
>> โครงการก้าวสู่ประชาคมอาเชียน (AEC Project)
>> ผังแม่บท โครงการมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ผังแม่บท มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

>> โครงการก่อสร้างอาคารคณะบริหารธุรกิจ (Modern and Green Building)

HATYAI BUSINESS SCHOLL
คณะบริหารธุกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่