HATYAI POLL 5/56 “การเมืองและการปฏิรูปประเทศไทย" 1/2/2014 2:06:08 PM  ҹ539HATYAI POLL 4/56 “ประชาชนคิดอย่างไรกับ พ.ร.บ. นิรโทษกรรม" 11/8/2013 4:35:27 PM  ҹ544HATYAI POLL 3/56 “การเฝ้าระวังภาวะการเมือง เศรษฐกิจและสังคม" 11/8/2013 4:34:29 PM  ҹ547HATYAI POLL 2/56 “ผลลัพธ์การเจรจาแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" 10/14/2013 11:05:00 AM  ҹ551HATYAI POLL 1/56 “ ทัศนคติของประชาชนในจังหวัดสงขลาที่มีต่อการเลือกตั้งนายก อบจ. จังหวัดสงขลา" 10/9/2013 9:37:25 AM  ҹ703หาดใหญ่โพล เรื่องที่ 24 เรื่อง “ตอบโจทย์การแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” 7/19/2013 4:57:54 PM  ҹ576หาดใหญ่โพล เรื่องที่ 23 เรื่อง ผลงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในรอบ 1 ปี 9 เดือน 6/7/2013 1:58:03 PM  ҹ551หาดใหญ่โพล เรื่องที่ 22 เรื่อง วันวิสาขบูชา พัฒนาจิตใจ ให้เป็นอารยชน 6/7/2013 1:54:32 PM  ҹ596หาดใหญ่โพล เรื่องที่ 21 ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม 5/22/2013 10:15:48 AM  ҹ697


หาดใหญ่โพล เรื่องที่ 20 ความผันผวนของค่างินบาทและราคาทองคำในตลาดโลก 5/22/2013 9:44:22 AM  ҹ540
 
 
˹ҷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
ҹ