HATYAI POLL 2/60 "ของขวัญปีใหม่ที่ชาวใต้ต้องการได้จากนายกรัฐมนตรี" 12/25/2017 9:23:03 AM  ҹ229HATYAI POLL 1/60 "มุมมองของประชาชนที่มีต่อการให้บริการและนโยบายของสำนักงานประกันสังคม" 11/20/2017 11:01:46 AM  ҹ371HATYAI POLL 6/59 "ประชาชนคิดอย่างไรกับการปฏิรูปตำรวจภายใต้ยุค คสช." 7/20/2017 9:12:03 AM  ҹ381HATYAI POLL 5/59 "ประชาชนคิดอย่างไรกับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 5/18/2017 2:35:04 PM  ҹ287HATYAI POLL 4/59 “ความคิดเห็นต่อมาตรการกฎหมายจราจรช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์" 5/18/2017 2:32:55 PM  ҹ254HATYAI POLL 3/59 “ประชาชนคิดอย่างไรกับทิศทางการพัฒนาภาคใต้ (Southern Seaboard)" 5/18/2017 2:30:27 PM  ҹ272HATYAI POLL 2/59 “พฤติกรรมของประชาชนกับวันวาเลนไทน์" 2/14/2017 8:54:16 AM  ҹ398HATYAI POLL 1/59 “สภาพเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2560" 12/28/2016 4:20:56 PM  ҹ297หัวข้อ : HATYAI POLL 9/58 “สังคมไทยกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ" 6/29/2016 1:39:59 PM  ҹ531


หัวข้อ : HATYAI POLL 8/58 “การเฝ้าระวังภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม" 6/14/2016 5:46:46 PM  ҹ488
 
 
˹ҷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
ҹ