HATYAI POLL 6/60 "ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในช่วงเปิดเทอม" 5/18/2018 4:10:28 PM  ҹ367HATYAI POLL 5/60 "วิถีชีวิตของประชาชนที่มีต่อเทศกาลสงกรานต์" 5/18/2018 4:09:18 PM  ҹ242HATYAI POLL 4/60 "พฤติกรรมของประชาชนในวันวาเลนไทน์" 2/13/2018 2:02:39 PM  ҹ359HATYAI POLL 3/60 "ประชาชนคิดอย่างไรกับผลงานของรัฐบาลในรอบปี 2560" 2/13/2018 1:56:59 PM  ҹ306HATYAI POLL 2/60 "ของขวัญปีใหม่ที่ชาวใต้ต้องการได้จากนายกรัฐมนตรี" 12/25/2017 9:23:03 AM  ҹ309HATYAI POLL 1/60 "มุมมองของประชาชนที่มีต่อการให้บริการและนโยบายของสำนักงานประกันสังคม" 11/20/2017 11:01:46 AM  ҹ470HATYAI POLL 6/59 "ประชาชนคิดอย่างไรกับการปฏิรูปตำรวจภายใต้ยุค คสช." 7/20/2017 9:12:03 AM  ҹ491HATYAI POLL 5/59 "ประชาชนคิดอย่างไรกับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 5/18/2017 2:35:04 PM  ҹ354HATYAI POLL 4/59 “ความคิดเห็นต่อมาตรการกฎหมายจราจรช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์" 5/18/2017 2:32:55 PM  ҹ335


HATYAI POLL 3/59 “ประชาชนคิดอย่างไรกับทิศทางการพัฒนาภาคใต้ (Southern Seaboard)" 5/18/2017 2:30:27 PM  ҹ332
 
 
˹ҷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
 
ҹ