HATYAI POLL 1/60 "มุมมองของประชาชนที่มีต่อการให้บริการและนโยบายของสำนักงานประกันสังคม" 11/20/2017 11:01:46 AM  ҹ34HATYAI POLL 6/59 "ประชาชนคิดอย่างไรกับการปฏิรูปตำรวจภายใต้ยุค คสช." 7/20/2017 9:12:03 AM  ҹ106HATYAI POLL 5/59 "ประชาชนคิดอย่างไรกับการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" 5/18/2017 2:35:04 PM  ҹ72HATYAI POLL 4/59 “ความคิดเห็นต่อมาตรการกฎหมายจราจรช่วยลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์" 5/18/2017 2:32:55 PM  ҹ65HATYAI POLL 3/59 “ประชาชนคิดอย่างไรกับทิศทางการพัฒนาภาคใต้ (Southern Seaboard)" 5/18/2017 2:30:27 PM  ҹ70HATYAI POLL 2/59 “พฤติกรรมของประชาชนกับวันวาเลนไทน์" 2/14/2017 8:54:16 AM  ҹ156HATYAI POLL 1/59 “สภาพเศรษฐกิจและการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ 2560" 12/28/2016 4:20:56 PM  ҹ99หัวข้อ : HATYAI POLL 9/58 “สังคมไทยกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ" 6/29/2016 1:39:59 PM  ҹ315หัวข้อ : HATYAI POLL 8/58 “การเฝ้าระวังภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม" 6/14/2016 5:46:46 PM  ҹ299


หัวข้อ : HATYAI POLL 7/58 “ภาวะเศรษฐกิจกับประเพณีสงกรานต์ในยุคประหยัดน้ำ" 4/12/2016 9:29:01 AM  ҹ436
 
 
˹ҷ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 
ҹ