ม.หาดใหญ่จับมือ มทร.สงขลา อบรมอาจารย์นิเทศก์สหกิจศึกษา รุ่น 2 11/10/2555  ҹ 1316ม.หาดใหญ่ อบรม”จิตวิทยาการให้คำปรึกษา” 6/10/2555  ҹ 1344ม.หาดใหญ่ประกวดนักศึกษาสหกิจฯดีเด่น” มุ่งพัฒนานักศึกษาสู่การปฏิบัติงานจริง 1/10/2555  ҹ 1979ม.หาดใหญ่จัด... “กวีซีไรต์ On Campu # 3” 1/10/2555  ҹ 1003ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.หาดใหญ่นำร่อง สร้าง Graphic Designer มืออาชีพและตั้งตัวได้ 1/10/2555  ҹ 1554ธนาคารเกียรตินาคินจับมือม.หาดใหญ่ จัดกิจกรรมติดอาวุธทางปัญญาแก่ครูในจังหวัดสงขลา 26/9/2555  ҹ 983นครา ม.หาดใหญ่’ คว้ารางวัลจากโครงการประกวดแนวปฎิบัติที่ดี (Good Practrices) จากเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา อุดมคติไทย 20/9/2555  ҹ 1201“อ้อม สุวดี”นักกิจกรรม...รางวัลพระราชทาน 20/9/2555  ҹ 1075โสวรรณ เซี่ยงฉิม บัณฑิต“แฟนพันธุ์แท้”ม.หาดใหญ่ 15/9/2555  ҹ 1113


ม.หาดใหญ่จัดพิธีประสาทปริญญา รุ่น 13 พร้อมมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัล “มะหาดเพชร” แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 7/9/2555  ҹ 1212
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
 
ҹ