หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่ส่งเสริมคนดี นำพุทธศาสนากล่อมเกลานศ. ผ่านกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ
เมื่อวันที่ 3/9/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่ส่งเสริมคนดี นำพุทธศาสนากล่อมเกลานศ. ผ่านกิจกรรมมัชฌิมนิเทศ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยฝ่ายให้คำปรึกษาและส่งเสริมอาชีพ ศูนย์พัฒนาอาชีพนักศึกษา จัดโครงการมัชฌิมนิเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และหลักสูตรต่อเนื่อง ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผ่านหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาให้แก่นักศึกษา เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมีพระครูปลัดวรพล ฐิติคุโณ จากวัดควนกาหลง จ.สตูล เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20129315591.doc
20129315592.jpg
20129315593.jpg
20129315594.jpg
 
ทีมงาน