หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 3-2555 เรื่อง “ ผลกระทบของปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อเมืองหาดใหญ่”
เมื่อวันที่ 31/8/2555    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดสงขลา เกี่ยวกับผลกระทบของปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อเมืองหาดใหญ่โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 1,003 ตัวอย่าง และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 สรุปผลการสำรวจ ดังนี้ สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 54.3) อายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ 44.4) รองลงมา มีอายุระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 19.8) และอายุ 41-50 ปี (ร้อยละ 13.7) ตามลำดับ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 26.0) รองลงมา พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง, ประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย , รับจ้างทั่วไป และข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 21.6 , 15.6 , 12.4 และ 11.1 ตามลำดับ สรุปผลการสำรวจ รศ. ทัศนีย์ ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล ในประเด็นความเชื่อมั่นเศรษฐกิจและมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเหตุการณ์คาร์บอมบ์หาดใหญ่ พบว่า ประชาชนจังหวัดสงขลาร้อยละ 53.2 เห็นว่าปัญหาเหตุการณ์ไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสำคัญกว่าปัญหาปากท้อง(ร้อยละ 46.8) นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 58.1 วิตกกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์การวางระเบิดบริเวณรอบเมืองหาดใหญ่ มีเพียงร้อยละ 41.9 ไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์การวางระเบิดบริเวณรอบเมืองหาดใหญ่ ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 56.1 คาดว่าแนวโน้มของเหตุการณ์และปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนเดิมเมื่อเทียบกับช่วงเดือนรอมฎอน และมีแนวโน้มน้อยลงและเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดือนรอมฎอน คิดเป็นร้อยละ 25.9 และ 18.0 ตามลำดับ ประชาชนในจังหวัดสงขลาร้อยละ 51.4 มีการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันหลังมีการเตือนเหตุการณ์วางระเบิดที่หาดใหญ่และร้อยละ 48.6 ยังใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิม โดยที่ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.3 ไม่มั่นใจต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยรอบเมืองหาดใหญ่ และร้อยละ 36.7 มั่นใจต่อมาตรการรักษาความปลอดภัยรอบตัวเมืองหาดใหญ่ นอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 80.0 รับได้หากจะมีการตรวจเข้มงวดในตัวเมืองหาดใหญ่ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 62.7 เห็นว่าอำเภอหาดใหญ่ จะเป็นพื้นที่เป้าหมายเหมือนกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 52.6 ไม่เห็นด้วยหากรัฐบาลจะประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉินในอำเภอหาดใหญ่ มีเพียงร้อยละ 47.6 ที่เห็นด้วยหากรัฐบาลจะประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉินในอำเภอหาดใหญ่ เมื่อถามเกี่ยวกับการประกาศใช้เคอร์ฟิวส์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ประชาชนร้อยละ 57.9 เห็นด้วยหากมีการประกาศใช้เคอร์ฟิวส์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.7 มั่นใจกับมาตรการที่ห้างสรรพสินค้านำเครื่องสแกนเดินผ่านมาใช้เหมือนกับสนามบิน มากที่สุด รองลงมา การกำหนดพื้นที่รักษาความปลอดภัยเป็น 3 ส่วนและการนำเครื่องตรวจวัตถุระเบิดแบบสแกนด้วยมือ คิดเป็นร้อยละ 63.1 และ 60.9 ตามลำดับ
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20128319511.pdf
20128319512.jpg
 
ทีมงาน