หัวข้อ :  ม.หาดใหญ่จัดพิธีประสาทปริญญา รุ่น 13
เมื่อวันที่ 27/8/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
ม.หาดใหญ่จัดพิธีประสาทปริญญา รุ่น 13 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2554 พร้อมทั้งมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และรางวัลเชิดชูเกียรติ”มะหาดเพชร” ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยมี ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 ณ ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 ในชื่อ “วิทยาลัยเมืองหาดใหญ่” และได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทสถาบันเป็น“มหาวิทยาลัยหาดใหญ่” เมื่อปี 2546 ปัจจุบันเปิดทำการสอนทั้งหมด 7 คณะ ระดับปริญญาตรี 23 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 4 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยพิธีประสาทปริญญารุ่นที่ 13 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรในระดับปริญญาโท จำนวน 48 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 227 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 976 คน ทั้งนี้สภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยังอนุมัติให้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 คน ได้แก่ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต ได้รับปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาการ และนายสรณ์ จงศรีจันทร์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการภาคพื้นเอเชีย บริษัท Young & Rubicam Brands ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภททั่วไป นอกจากนี้ยังมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “มะหาดเพชร”เพื่อยกย่องบุคคลที่ทำประโยชน์แก่สังคมและเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่นางสาวฐปนีย์ เอียดศรีไชย สื่อมวลชน สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. อีกด้วย
 
ดาวน์โหลดไฟล์
201282723141.doc
201282723142.jpg
 
ทีมงาน