หัวข้อ :  HATYAI POLL ครั้งที่ 2-2555 เรื่อง “ วัยรุ่นกับคุณค่าของคำว่าแม่ ”
เมื่อวันที่ 11/8/2555    โดย สำนักวิจัย
หาดใหญ่โพล โดยสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความคิดเห็นของของเยาวชนในจังหวัดสงขลา ที่มีอายุระหว่าง 12 – 23 ปี เกี่ยวกับการรับรู้ ความรู้สึกและมุมมองเกี่ยวกับคำว่าแม่ในแง่มุมต่างๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน จำนวน 790 ตัวอย่าง และใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 7- 9 สิงหาคม 2555 สรุปผลการสำรวจ ดังนี้ สถานภาพกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.7) มีอายุเฉลี่ย 18.2 ปี ศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ร้อยละ 36.3 ) รองลงมา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ร้อยละ 31.5 ) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ 14.7 ) และ มัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 9.6 ) โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.3 พักอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ รองลงมา พักอาศัยอยู่กับแม่เพียงคนเดียว (ร้อยละ 10.5) พักอาศัยอยู่กับพ่อเพียงคนเดียว(ร้อยละ 8.9) และพักอาศัยอยู่กับบุคคลอื่นๆ (ร้อยละ 21.9) สรุปผลการสำรวจ รศ. ทัศนีย์ ประธาน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยผลการสำรวจหาดใหญ่โพล ในประเด็นเกี่ยวกับ การรับรู้ ความรู้สึกและมุมมองเกี่ยวกับคำว่าแม่ พบว่า วัยรุ่นส่วนใหญ่ร้อยละ65.8 สามารถจำวันเกิดของแม่ได้และร้อยละ 34.2 ที่ไม่สามารถจำวันเกิดของแม่ได้ เมื่อพิจาณาตามเพศพบว่า เพศหญิง (ร้อยละ76.7) สามารถจำวันเกิดของแม่ได้มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ53.6) และเมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่สามารถจำวันเกิดของแม่ได้จำแนกตามระดับการศึกษาสามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ คือ ระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 80.8 , 65.5 , 52.0 , 51.3 ตามลำดับ วัยรุ่นส่วนใหญ่ร้อยละ 60.9 เห็นว่าการได้รับความรักความอบอุ่นและความเข้าใจจากแม่ มีคุณค่า มากที่สุด รองลงมา การได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา (ร้อยละ 12.7) การได้รับคำปรึกษาเมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรค (ร้อยละ 10.3) การได้รับการสนับสนุนด้านเงินทอง (ร้อยละ 7.0) และการได้รับการสนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของตามสมัยนิยม (ร้อยละ 4.8) วัยรุ่นในจังหวัดสงขลามีความผูกพันกับแม่ในระดับสูง โดยที่แม่กับลูกสามารถรับรู้ความรู้สึกห่วงใยเวลาเจ็บป่วยเป็นสิ่งสร้างความผูกพันให้กับแม่และลูก มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 5.54 คะแนน ( คะแนนเต็ม 6 คะแนน ) รองลงมา การได้อยู่กับแม่ทำให้มีความสุขและสามารถรับรู้ถึงความห่วงใยของแม่ที่มีต่อลูกได้ มีค่าเฉลี่ย 5.52 และ 5.45 คะแนน ทั้งนี้วัยรุ่นในจังหวัดสงขลามีทัศนคติต่อแม่ โดยที่วัยรุ่นเห็นว่าแม่เป็นบุคคลที่มีพระคุณสูงสุดควรคู่แก่การเคารพบูชา วัยรุ่นคิดว่าการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จนจบการศึกษาในระดับสูงสุด สามารถที่จะกระทำในเพื่อตอบแทนพระคุณแม่ มากที่สุด รองลงมา ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและอบายมุขทุกอย่าง , เป็นคนดี มีคุณธรรม ไม่ทำให้สังคมเดือดร้อน ,การเลือกคบแต่มิตรที่ส่งเสริมในทางดี และเชื่อฟังคำสั่งสอนพ่อแม่ ครูบาอาจารย์
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20128111661.pdf
20128111662.jpg
 
ทีมงาน