หัวข้อ :  สกอ. ให้ ม.หาดใหญ่เป็น 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยตัวอย่าง ของประชาคมอุดมศึกษาที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด
เมื่อวันที่ 31/7/2555    โดย สำนักสื่อสารองค์กร
สกอ. ให้ ม.หาดใหญ่เป็น 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยตัวอย่าง ของประชาคมอุดมศึกษาที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(Education Criteria for Performance Excellence) หรือ EdPEx ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้แก่สถาบันอุดมศึกษาของไทยให้มีคุณภาพอย่างก้าวกระโดด และเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นตัวอย่างของประชาคมอุดมศึกษาในการต่อยอดการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เกณฑ์ EdPEx เป็นเกณฑ์ที่พัฒนามาจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA ) โดย สกอ. คัดเลือกให้ ม.หาดใหญ่เป็น 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว อาจารย์เธียรชัย พันธ์คง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและการจัดการความรู้ และผู้จัดการโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(EdPEx) กล่าวว่า “ถือเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการนี้ การบริหารจัดการตามเกณฑ์ EdPEx นั้น ทำให้เรามองทุกอย่างเป็นระบบ (system) ทั้งหมด ไม่มองแบบแยกส่วนอีกต่อไป ซึ่งผมคิดว่าเป็นจุดเด่นของเกณฑ์นี้เมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพอื่นๆ โครงการฯ นี้ สกอ.ตั้งเป้าไว้ที่ 3 ปี ซึ่งทั้ง 7 มหาวิทยาลัยจะเดินตามถนนสาย EdPEx นี้ไปพร้อมๆ กัน ที่ผ่านมาเราได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งฟังการบรรยาย และประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก และวิทยากรระดับประเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยที่ผ่านเข้ารอบโครงการนี้ นอกจากเราจะได้นำองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้มาพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กรแล้ว ยังได้ร่วมกันผลักดันคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนหรือในระดับโลกได้ โดยนำเกณฑ์ “EdPEx” มาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินองค์กรทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก” สำหรับมหาวิทยาลัย 7 แห่ง ที่ผ่านการคัดเลือกจาก สกอ.ให้เข้าร่วมโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ซี่งมีมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศส่งรายงานเข้าคัดเลือกเพื่อจะได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ถึง 38 แห่ง โดยมีหน่วยงานและสถาบันผ่านคัดเลือกดังนี้ 1.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 4.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 5.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต6.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ7.มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 
ดาวน์โหลดไฟล์
20127319541.doc
20127319542.jpg
 
ทีมงาน